Przetargi

Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z przyjęciem w rozliczenie używanego pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego


Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego
z przyjęciem w rozliczenie używanego pojazdu stanowiącego własność Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 252071 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego z przyjęciem w rozliczenie używanego pojazdu stnowiącego własność Zamawiającego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dotyczące samochodu: 1) fabrycznie nowy wyprodukowany w roku 2012 lub 2013 model aktualnie wytwarzany przez producenta, 2) spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póź. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 3) mający homologację wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 4) spełniający wymogi - minimum Dyrektywy CEE EURO 5 (2007/715/EC)w zakresie standardów emisji spalin, 5) nieużywany, technicznie sprawny. Obowiązkiem wykonawcy będzie nabycie w ramach rozliczenia za dostarczany nowy samochód używanego samochodu marki OPEL Zafira Enjoy 1.8 benzyna, rok prod. 2006, przebieg 270 000km, felgi stalowe z oponami M + S 205/55R16, autoalarm, siedmioosobowy o nr
rej. NGI 2F50 za minimalną cenę brutto 25 000zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1)Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2)Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust 1 z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3. 4)Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy - załącznik nr 4. 5)Pełnomocnictwo osoby / osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wyni¬kają z przepisów prawa lub innych dokumentów; 6) Szczegółowa specyfikacja oferowanego pojazdu 6.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa oświadczenie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1        - Cena - 85.0

2        - zużycie energii (ZE) - 5.0

3        - emisja dwutlenku węgla (DW) - 5.0

4        - emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych, węglowodorów (EZ) - 5.0

5        IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Ogólny (pok. 106) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok.104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=252071&rok=2012-11-28

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 listopada 2012 14:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1928
07 grudnia 2012 09:04 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2012 14:41 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytania_i_modyfikacja_siwz.pdf] do dokumentu.
30 listopada 2012 14:39 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu.