Przetargi

Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu "Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach" /do 20 kwietnia/

  

                                                           

 

 

Giżycko: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013
Numer ogłoszenia: 79689 - 2012; data zamieszczenia: 06.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno - rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka - w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa: Kompleksowa organizacja plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej promującej lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę - Święta Trzech Leszczy w ramach Dni Giżycka w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamówienie obejmuje: 1. Zawarcie stosownej umowy z artystą wskazanym przez Zamawiającego
2. Zapewnienie kompleksowej oprawy i obsługi technicznej (i sprzętowej) koncertów 7 i 8 lipca
3. Zapewnienie konferansjera który poprowadzi imprezę 4. Organizację i zabezpieczenie miejsca koncertu 5. Kampanię promocyjną imprezy 6. Organizację Święta Trzech Leszczy - Giżycko FishDay 7. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy Termin i miejsce wykonania zamówienia Plenerowa impreza artystyczno-rozrywkowa będąca przedmiotem zamówienia odbędzie się w dniach 7-8 lipca 2012 r. na Plaży Miejskiej w Giżycku (ul. Nadbrzeżna, 11-500 Giżycko).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.30.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 08.07.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie że posiada wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia, oraz wykaże że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej: 1 zamówienie dotyczące kompleksowej organizacji (tj. obejmującej łącznie: obsługę techniczną, nagłośnienie, oświetlenie, zabezpieczenie) plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej, dla widowni liczącej minimum 2500 osób. Wartość zrealizowanego zamówienia opisanego powyżej nie może być mniejsza niż 100 000,00 złotych (PLN) brutto.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego będzie wynikało, że: a) co najmniej 1 osoba (konferansjer) posiada doświadczenie w prowadzeniu imprezy artystyczno-rozrywkowej dla widowni liczącej minimum 2500 osób, b) co najmniej 1 osoba - profesjonalny kucharz posiada doświadczenie
w prowadzeniu programu/programów kulinarnych, które w sumie miały co najmniej 35 odcinków na antenie stacji telewizyjnej o zasięgu ogólnopolskim (w przypadku kilku programów należy zsumować odcinki wszystkich programów, nie wliczając powtórek)

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: podpisane i/lub zaparafowane przez Osoby Uprawnione:

- Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,

- Załącznik nr 2 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy,

- Formularz Ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku
nr 3 do SIWZ,

- (Ewentualnie) proponowany program imprezy zaproponowany przez Wykonawcę, zawierający jako minimum wszystkie elementy wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ,

- Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- Załącznik nr 4 do SIWZ,

- Załącznik nr 5 do SIWZ,

- Załącznik nr 6 do SIWZ.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 50

2 - Doświadczenie - 10

3 - Dodatkowi artyści estradowi - 15

4 - Dodatkowe animacje w programie imprezy - 5

5 - Doświadczenie konferansjera - 10

6 - Doświadczenie profesjonalnego kucharza w prowadzeniu telewizyjnych programów kulinarnych - 5

7 - Dodatkowe porcje potraw do degustacji - 5

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień umowy w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) Działania siły wyższej; b) Zdarzeń losowych, w tym udokumentowanej choroby lub problemów głosowych wokalistów zespołów wskazanych w SIWZ wynikających z nagłego pogorszenia stanu zdrowia, c) W sytuacji zaistnienia uzasadnionych zmian
w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Promocji
(pok. 117) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn: Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

  http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=79689&rok=2012-04-06

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.04.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2012 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 17177
11 maja 2012 15:43 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [ogloszenie_wybor_oferty.pdf] do dokumentu.
17 kwietnia 2012 13:28 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [siwz_4042012_bez_zdjec.doc] do dokumentu.
16 kwietnia 2012 14:33 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [2_odpowiedzi_na_pytania_do_przetargu_16042012.doc] do dokumentu.