Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 18/2012 - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Szarych Szeregów /do 9 maja/ ODWOŁANIE

 

 

OBWIESZCZENIE nr 18/1/2012

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997  roku   
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010r. z późn. zmian.) Burmistrz Miasta  Giżycka   odwołuje  (szczegółowo  opisany  w Obwieszczeniu nr 18/2012) przetarg na sprzedaż nieruchomości:

1. Nieruchomość   niezabudowana położona   w  Giżycku  
przy  ul. Szarych Szeregów  oznaczona  nr geod. działki 1182 o pow. 3227m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;
2. Nieruchomość   niezabudowana położona w Giżycku przy  ul. Wileńskiej  oznaczona  nr geod. działki 1273 o pow. 3020m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przetarg został odwołany z uwagi na niedotrzymanie terminu publikacji ogłoszenia przewidzianego    w  Rozporządzeniu   Rady  Ministrów  
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie  nieruchomości  (Dz.  U.  z 2004 r. Nr 207 poz. 2108).

 

OBWIESZCZENIE NR 18/2012

 

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Nieruchomość   niezabudowana położona   w  Giżycku   przy  ul. Szarych Szeregów  oznaczona  nr geod. działki 1182 o pow. 3227m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 187.800,00 zł ;

Wadium – 19.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

2. Nieruchomość   niezabudowana położona   w  Giżycku   przy  ul. Wileńskiej  oznaczona  nr geod. działki 1273 o pow. 3020m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 175.800,00 zł;

Wadium – 18.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały ujęte we wniosku o objęcie ich Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;

Na przedmiotowych nieruchomościach nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

W granicy działki o nr geod. 1273 od strony północnej znajdują się elektroenergetyczne linie kablowe  - 2 linie niskiego napięcia, 1 linia średniego napięcia.

Nieruchomości są częściowo zadrzewione. Ewentualnego usunięcia drzew nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 9 maja 2012 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 4 maja 2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto Urzędu BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

 

Giżycko, dnia 22.03.2012 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.03.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 marca 2012 14:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1728
26 kwietnia 2012 11:47 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
26 kwietnia 2012 11:47 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
26 kwietnia 2012 11:46 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.