Przetargi

OBWIESZCZENIE 40/2011 - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - lokal mieszkalny nr 8 przy ul.Dąbrowskiego 17 /do 7 września/

OBWIESZCZENIE 40/2011

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lokal mieszkalny nr 8 znajdujący się w budynku położonym w Giżycku przy ul.Dąbrowskiego 17 na parterze, wraz z udziałem 65/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 65/1000 we  własności  działki  gruntu  oznaczonej  nr  geod.  719/1  o pow. 526m2  oraz udziałem 65/1000 w użytkowaniu wieczystym działki gruntu oznaczonej nr geod. 720 o pow. 339m2. Nieruchomość opisana w księgach wieczystych gruntowych nr  OL1G/00039860/3 i OL1G/00014379/3.

Lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju.

Do lokalu  przynależą piwnice o łącznej  pow.15,73m2;

Powierzchnia użytkowa lokalu: 51,35m2;

Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł;

Wadium: 12.000,00 zł;

Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu: 29.06.2011 r.

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej;

Nieruchomość położona jest w strefie ochronnej konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Giżycka.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 września 2011 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 2 września 2011 r. (włącznie) na konto BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej:
  - przypadku osób fizycznych: dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,
  - w   przypadku   podmiotów  prowadzących  działalność  gospodarczą:  aktualny  wypis  z ewidencji działalności gospodarczej, dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,
  - w przypadku osób prawnych: aktualny dokument rejestrowy potwierdzający reprezentację, dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon 0 87 732 41 14.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 1.08.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2011 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1986
01 sierpnia 2011 10:22 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.