Przetargi

MZOSiP - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 /do 17 maja/

Giżycko, 17.05.2011 r.

MZO.III.341/4/2011

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Informuję, że na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła” została wybrana oferta firmy: Wehrfritz Sp. z o.o., ul. Przylaszczkowa 60, 51-250 Wrocław – oferta najkorzystniejsza cenowo.

 

Dyrektor MZOSiP

/-/

Piotr Szulc 

 


Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
www.gizycko.pl

ogłasza przetarg nieograniczony pisemny zgodnie z art. 701   Kodeksu Cywilnego na wykonanie zadania pt.

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na budowę szkolnego, małego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 oraz Szkole Podstawowej Nr 7 
w Giżycku w ramach rządowego programu Radosna Szkoła”

 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zaprojektowanie dwóch małych placów zabaw (powierzchnia ok. 240m2) będących przedmiotem zamówienia w ramach rządowego programu Radosna Szkoła, na podstawie koncepcji Zamawiającego dot. placu zabaw, stanowiącej integralną cześć dokumentacji przetargowej.

2. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń.

3. Projekty powinny zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego.

      Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z programem rządowym Radosna Szkoła, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 roku (Dz. U. 2009 r. Nr 110 poz. 915 z późn. zm.) w sprawie form i zakresu wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

      Dodatkowo wszystkie założenia do programu zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.radosnaszkola.men.gov.pl

Oferent przed przystąpieniem do prac projektowych powinien dokonać wizji lokalnej
w terenie.

 

Termin składania ofert – 17.05.2011 r.  do godz. 10.00

Termin realizacji oferty - 08.06.2011  r.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 17.05.2011 roku , o godz. 1010  w MZOSiP  w Giżycku,

al. 1 Maja 14, pokój nr 115 .

Kryteria oceny i wyboru oferty – cena

Wymagane dokumenty:

1. Formularz ofertowy.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru  albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności

    gospodarczej.

3. Uprawnienia  projektantów realizujących opracowanie ( mogą być kserokopie potwierdzone za

    zgodność z oryginałem).

4. Wypełniony projekt umowy.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- Irena Ferenc – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 w Giżycku, tel. 087 428 64 41,

- Edward Waszak – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Giżycku, tel. 087 428 90 60,

- Tomasz Szymański – starszy referent do spraw administracyjnych MZOSiP, tel. 087 428 29 35

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9.05.2011
Dokument wytworzony przez: Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Tomasz Szymański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2011 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2422
17 maja 2011 12:55 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
09 maja 2011 14:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [2011_dokumentacja_przetargowa.doc] do dokumentu.
09 maja 2011 14:19 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.