Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku

Adres

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Telefon

87 428 29 35

Telefon

87 7324 130

Stanowiska

DYREKTOR MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Informacje

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli jest jednostką budżetową powołaną do obsługi ekonomiczno-finansowej oraz administracyjnej i organizacyjnej przedszkoli, zespołów szkół, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. Tryb działania Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli określa: Statut


Zadania szczegółowe Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku:

1. Planowanie, statystyka, sprawozdawczość.
a) Opracowywanie zbiorczych projektów planów finansowych w zakresie wydatków
i dochodów obsługiwanych jednostek budżetowych, dochodów własnych oraz
zakładów budżetowych.
b) Udzielanie pomocy kierownikom jednostek i zakładów budżetowych przy
opracowywaniu jednostkowych projektów planów finansowych w zakresie
dochodów i wydatków, dochodów własnych.
c) Opracowywanie zbiorczych projektów planów finansowych w zakresie
wypoczynku dzieci i młodzieży, funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli
emerytów, doskonalenia zawodowego nauczycieli, dotacji dla niepublicznych
jednostek oświatowych, pomocy materialnej dla uczniów, dowożenia uczniów
do szkół.
d) Opracowywanie rocznych planów inwentaryzacji. Udział w pracach komisji
inwentaryzacyjnych i kasacji mienia.
e) Sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych, finansowych oraz rocznych
bilansów.
f) Sporządzanie zbiorczych wniosków w sprawie zmian w planach wydatków i
dochodów.
g) Opracowywanie zbiorczych zestawień różnego rodzaju sprawozdań oświatowych
dla organu nadzorującego i organów nadzoru pedagogicznego.
h) Sporządzanie zbiorczych analiz problemowych w zakresie oświaty.

2. Organizacja i nadzór
a) Organizowanie i prowadzenie obsługi kasowej i bankowej (wydawanie czeków
gotówkowych, dokonywanie przelewów).
b) Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych, materiałów, środków
pieniężnych. Sprawowanie kontroli nad ich przebiegiem oraz rozliczanie.
Organizowanie czynności kasacyjnych składników majątkowych.
c) Organizowanie obiegu i kontroli dokumentów księgowych dotyczących
obsługiwanych jednostek.
d) Przechowywanie dokumentów księgowych oraz sprawozdań statystycznych
i finansowych.
e) Prowadzenie wstępnej i bieżącej kontroli operacji gospodarczych wiążących się
z wydatkowaniem środków finansowych w formie gotówkowej i bezgotówkowej,
przychodów i rozchodów środków trwałych, gospodarki materiałowej i
magazynowej.
f) Nadzorowanie prawidłowości dysponowania środkami finansowymi zgodnie z zatwierdzonymi planami finansowymi oraz obowiązującymi przepisami.

3. Rachunkowość
a) Prowadzenie rachunkowości obsługiwanych jednostek poprzez bieżącą, kompletną
i systematyczną rejestrację operacji finansowych w urządzeniach księgowych, w
podziale na jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, dochody własne, w ujęciu
analitycznym i syntetycznym.
b) Naliczanie wynagrodzeń pracowników obsługiwanych jednostek, prowadzenie
rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego.
c) Naliczanie dotacji gminy na prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych.
d) Prowadzenie ewidencji do rozliczeń z tytułu podatku VAT, składek na PFRON.
e) Prowadzenie ewidencji środków trwałych, środków trwałych w używaniu oraz
tabel amortyzacyjnych.
f) Prowadzenie ewidencji: wydatków, kosztów, rozrachunków, materiałów,
dochodów i funduszy.
g) Obsługa finansowo – księgowa funduszu świadczeń socjalnych podległych
jednostek oraz nauczycieli emerytów.
h) Obsługa finansowo – księgowa stypendiów dla uczniów.
i) Prowadzenie ewidencji udzielanych pożyczek, spłat oraz dokonywanie przelewów
w ramach środków Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

4. Sprawy kadrowe
a) Prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów samorządowych szkół i
przedszkoli.
b) Organizacja i przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów
samorządowych przedszkoli i szkół.
c) Organizacja i przygotowywanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego.
d) Prowadzenie spraw osobowych związanych z obsługą emerytowanych nauczycieli
w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
e) Prowadzenie archiwum zawierającego teczki osobowe byłych pracowników
oświaty i Zespołu.
f) Prowadzenie spraw kadrowych pracowników Zespołu.

5. Pomoc materialna dla uczniów
a) Prowadzenie całości spraw związanych z realizacją pomocy materialnej dla
uczniów na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Giżycka – postępowania w
sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych wypłacanych na
podstawie zapisów rozdziału 8a ustawy.

6. Remonty
a) Opracowywanie planów remontów infrastruktury oświatowej.
b) Organizowanie przetargów i prowadzenie dokumentacji przetargowej zgodnie
z wymogami Ustawy z dn. 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych
(Dz.U.Nr19, poz.177 z 2004r. z póź. zm.).
c) Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej.


7. System Informacji Oświatowej
a) Prowadzenie baz danych oświatowych w zakresie wynikającym z ustawy z dnia
15.04.2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 139 z późn. zm.) oraz
koordynacja działań i nadzór w tym zakresie nad placówkami oświatowymi, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.


8. Inne sprawy wynikające z realizacji zadań zawartych w ustawie i innych
przepisach.
a) Opracowywanie projektów uchwał związanych z oświatą.
b) Występowanie w imieniu organu prowadzącego w sprawach dydaktyczno-
wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektorów szkół, przedszkoli
samorządowych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
c) Występowanie w imieniu Gminy Miejskiej Giżycko do innych jednostek samorządu terytorialnego o zwrot kosztu dotacji udzielanej na dzieci zamieszkałe poza Giżyckiem, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Giżycku.
d) Prowadzenie dokumentacji związanej z zakładaniem, łączeniem i likwidacją
samorządowych publicznych szkół i przedszkoli.
e) Prowadzenie spraw związanych z kontrolą obowiązku nauki.
f) Prowadzenie spraw związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych.
g) Prowadzenie na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Giżycka spraw związanych
z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie
zapisów art. 70b ustawy, wydawanie decyzji w ww. sprawach.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Giżycka dyrektor MZOSiP dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: http://www.bip.gizycko.pl/sprawy/1209/wpis_do_rejestru_zlobkow__klubow_dzieciecych

MZOSiP mieści się w pok. 115 Urzędu Miejskiego w Giżycku. Pod numerem telefonu 87 428 29 35 lub 87 7324 130 odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa pytania związane z samorządowymi przedszkolami, zespołami szkół, szkołami podstawowymi i gimnazjami.
Pracujemy w godzinach:
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - Piątek - 7.30 - 15.30
adres email: mzosip@gizycko.pl

Skargi i wnioski przyjmowane są przez:
1.Dyrektora Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku – w każdy poniedziałek w godzinach 15 – 16 w siedzibie MZOSiP.
2.Pracowników MZOSiP wyznaczonych przez dyrektora:
- Barbara Caban
- Agnieszka Dyduch
codziennie w godzinach pracy MZOSiP.

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli MZOSiP będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., tj. Dz. U.2014, poz. 782).

Miejsce złożenia dokumentów:
Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku
Al. 1 Maja 14/ pokój 115.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U.2014, poz. 782).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Od 1 września 2019 r. weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy- Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245). W związku z powyższym nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących przeprowadzania egzaminów młodocianych pracowników po ukończeniu nauki zawodu
i przyuczeniu do wykonywania określonej pracy młodocianego pracownika.

Zgodnie z art. 1 pkt 55 ww. ustawy zmianie ulega art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z poźn. zm.) dotyczący dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Od 1 września 2019 r. obowiązuje następujący zapis:

Art. 122.
1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona
u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem- egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem- egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu- do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy- do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika,
o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł ( młodociany rozpoczynający naukę od roku szkolnego 2019/2020 w szkole branżowej I stopnia).

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 i 3.

Do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy dołączyć:
1) kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określonych w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;
3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu;
4) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
5) kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie u pracodawcy osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe;
6) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
7) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
8) pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę;
9) inne dokumenty wynikające z indywidualnego przebiegu przygotowania zawodowego lub sytuacji pracodawcy (np. dokument potwierdzający zmianę nazwiska pracodawcy lub młodocianego, skrócenie czasu trwania nauki zawodu itp.).

O dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną, zgodnie z ww. przepisami tj:
1) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy będącego rzemieślnikiem- egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 z późn. zm) - egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza/Cech;
2) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem- egzamin zawodowy- egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Jednocześnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, rzemieślnik zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest być członkiem cechu lub izby rzemieślniczej.

Wnioski należy składać w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. nr 7.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( Dz. U.
z 2018 r., poz. 2010 z późn. zm) każdy pracodawca, który podpisze umowę o pracę
z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego zobowiązany jest zawiadomić o tym odpowiednio Burmistrza.

Informacji udziela pracownik MZOSiP: Agnieszka Dyduch – tel. 87 428 29 35

Załączniki

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2008 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 19803
15 lipca 2020 13:22 (Agnieszka Dyduch) - Dodanie załącznika.
15 lipca 2020 13:21 (Agnieszka Dyduch) - Usunięcie załącznika.
15 lipca 2020 13:20 (Agnieszka Dyduch) - Dodanie załącznika.