Komunikaty

Konkurs na prowadzenie profilaktycznych zajeć sportowo-rekreacyjnych - do 27.12.2012

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych     w formie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach następujących sekcji :

1) piłki nożnej

2) piłki koszykowej

3) piłki siatkowej

4) zapasów

5) łyżwiarsko-wrotkarskiej.

 

Zajęcia profilaktyczne w formie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach poszczególnych sekcji skierowane są do dzieci z terenu miasta Giżycka. Mają za zadanie promocję zdrowego stylu życia, wolnego od używek, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, wzmacnianie czynników chroniących poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości i rozwijanie zainteresowań.  Od zleceniobiorcy oczekuje się organizacji i przeprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych, zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa i nadzoru merytorycznego, przeprowadzania pogadanek z profilaktyki uzależnień, mile widziana organizacja i udział w turniejach i zawodach sportowo-rekreacyjnych.

 

Powyższe zadania będą realizowane w Giżycku  w terminie od stycznia 2013 r.  do grudnia  2013 r. (z przerwą wakacyjną), nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy,   w wymiarze:

1) sekcja piłki nożnej – 3 treningi 1,5 godzinne tygodniowo,

2) sekcja piłki koszykowej – 2 treningi 1,5 godzinne tygodniowo,

3) sekcja piłki siatkowej - 2 treningi 1,5 godzinne tygodniowo,

4) sekcja zapasów – 5 treningów 1,5 godzinnych tygodniowo,

5) sekcja łyżwiarsko-wrotkarska – 2 treningi 1,5 godzinne tygodniowo.

 

Z realizatorami  usług będą   zawarte umowy zlecenia.  Realizator zajęć  powinien posiadać wykształcenie wyższe z zakresu wychowania fizycznego,  mile widziane przeszkolenie z zakresu profilaktyki uzależnień oraz doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktyczno-sportowych.  Osoby, których oferty zostaną wybrane, obowiązane będą do zawarcia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł.

 

Kryteria wyboru ofert: wynagrodzenie miesięczne  brutto ( z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS ) oraz kwalifikacje oferenta. W przypadku ofert podobnych cenowo wybrana zostanie oferta osoby mającej wyższe uprawnienia (instruktora, trenera). Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, uprawnienia i  kwalifikacje oraz stawkę miesięczną  za usługę należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 27 grudnia  2012 r. do godz. 15.00. Decyduje data wpłynięcia oferty do biura Centrum Profilaktyki. Oferty  należy  składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – zajęcia profilaktyczno-sportowe”. Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków prowadzenia zajęć można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87  429 13 36 .

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

Giżycko, 2012-12-12                                                               

 

Dyrektor

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 Ewa Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2012
Dokument wytworzony przez: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Ostrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2012 10:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ostrowska
Ilość wyświetleń: 1612
12 grudnia 2012 10:09 (Ewa Ostrowska) - Zmiana danych dokumentu.
12 grudnia 2012 10:09 (Ewa Ostrowska) - Dodanie dokumentu.