Komunikaty

Konkurs na świadczenie usług w punkcie konsultacyjnym - do 24.12.2012

DYREKTOR Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

ogłasza otwarty konkurs na świadczenie usług

w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w zakresie:

 

1)      KOMPLEKSOWA POMOC PRAWNA – dla ofiar i sprawców przemocy oraz  w problemach będących następstwem nadużywania alkoholu

 

2)  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE- dla  rodzin dysfunkcjonalnych, w których występują problemy alkoholowe, w celu ochrony przed przemocą i wspierania rodziny w wypełnianiu jej funkcji ; realizacja celów:

-         profilaktyka kryzysu w rodzinie poprzez wsparcie rodziny w trudnej emocjonalnie i społecznie sytuacji;
-  zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną i seksualną

3)      KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE – dla osób uzależnionych i po leczeniu odwykowym oraz ich rodzin

 

4)      PORADNICTWO PEDAGOGICZNE – w zakresie diagnozy dzieci i młodzieży uzależnionej od alkoholu i substancji psychoaktywnych, pomoc pedagogiczna dla rodziców.

 

Powyższe zadania będą realizowane w pomieszczeniach punktu konsultacyjnego  w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Giżycku  w terminie od stycznia 2013 r.  do końca grudnia 2013 r., nie wcześniej jednak niż od dnia podpisania umowy, w wymiarze:

5 godzin tygodniowo w zakresie pomocy prawnej, 2 godzin tygodniowo w zakresie poradnictwa psychologicznego i poradnictwa pedagogicznego oraz 4-5 godz. tygodniowo w zakresie konsultacji terapeutycznych. Z realizatorami usług będzie zawarta umowa zlecenie, dopuszcza się możliwość umowy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Realizatorzy usług powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, odpowiednio:

1)      wykształcenie prawnicze

2)      wykształcenie psychologiczne i psychoterapeutyczne, mile widziany seksuolog

3)      tytuł instruktora uzależnień

4)      wykształcenie pedagogiczne i socjoterapeutyczne.

Kryteria wyboru ofert: stawka za godzinę usługi brutto ( z uwzględnieniem ewentualnej składki ZUS lub VAT) oraz kwalifikacje oferenta.

Oferty zawierające dane o oferencie wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie, uprawnienia i  kwalifikacje oraz stawkę godzinową za usługę należy składać do biura Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej w Giżycku, Al. 1 Maja 14 w terminie do dnia 24 grudnia 2012 r. do godz. 12.00. Decyduje data wpływu oferty do biura Centrum Profilaktyki UiIS. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta – punkt konsultacyjny ”. Oferty złożone po terminie, oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacje szczegółowe odnośnie konkursu  można uzyskać osobiście w biurze Centrum Profilaktyki lub telefonicznie 87 429 13 36 .Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu lub nie rozstrzygnięcia bez podania przyczyn.

 

Giżycko, 2012-12-10                                                               

 

Dyrektor

Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej

 Ewa Ostrowska

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2012
Dokument wytworzony przez: Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Ostrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 grudnia 2012 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Ostrowska
Ilość wyświetleń: 1854
10 grudnia 2012 11:25 (Ewa Ostrowska) - Dodanie dokumentu.