Mieszkanie Plus - dokumenty

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie możliwości składania wniosków o wynajęcie loklu mieszkalnego w nowo budowanych budynkach przy ul. Warszawskiej w Giżycku z docelowym dojściem do własności tego lokalu

OGŁOSZENIE  NR 28/2019


B U R M I S T R Z     M I A S T A    G I Ż Y C K A


zaprasza wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane wynajęciem

lokalu mieszkalnego w nowo budowanych budynkach przy ul. Warszawskiej w Giżycku
z docelowym dojściem do własności tego lokalu po upływie okresu 25 lat najmu do składania wniosków o wynajęcie lokalu mieszkalnego


Wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego powinien być złożony na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia i powinien zawierać uzupełnienie przez Wnioskodawcę wszystkich danych i informacji w nim wymienionych. Klauzula informacyjna RODO stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego, w oparciu o niniejsze ogłoszenie
będą przyjmowane w terminie:

od 12 marca do 15 kwietnia 2019 roku (włącznie)


Wnioski w ww. formie winny być składane w Urzędzie Miejskim w Giżycku, Aleja 1 Maja 14 w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego – pokój nr 7, parter lub listownie na adres: Urząd Miejski w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, względnie drogą e-mail na adres: urzad@gizycko.pl zawierającą skan wypełnionego wniosku (decyduje data wpływu do Urzędu). Jednocześnie informuję, że złożenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy z Gminą Miejską Giżycko na najem lokalu mieszkalnego i ma na celu oszacowanie aktualnych rzeczywistych potrzeb mieszkaniowych niezbędnych do rozpoczęcia w 2019 r. inwestycji budowy mieszkań.


Podstawowe informacje dotyczące inwestycji:

  1. W ramach inwestycji ma powstać 100 lokali mieszkalnych.
  2. Procedura wyboru wykonawcy inwestycji ma się rozpocząć na przełomie maja i czerwca 2019 r., a inwestycja winna być wykonana w terminie 36 miesięcy od wyłonienia wykonawcy i zawarcia z nim umowy.
  3. Przewidywana stawka czynszu wraz z ratą ceny nabycia lokalu powinna się mieścić w przedziale 28-35 zł/m2 powierzchni lokalu mieszkalnego miesięcznie, a jej dokładna wysokość zostanie ustalona w ramach procedury, o której mowa w pkt 2, przy czym najemcy będą posiadali możliwość ubiegania się o dopłaty do czynszu zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1540)
  4. Lokale mieszkalne będą udostępnione najemcom na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu z dojściem do własności przewidującej, że najemca po upływie 25 lat stanie się właścicielem lokalu bez odrębnych rozliczeń.
  5. Wraz z zawarciem umowy najmu, o której mowa w pkt 4 najemca zobowiązany byłby do wpłaty kaucji (zwrotnej) w wysokości nieprzekraczającej sześciomiesięcznego czynszu, zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu umowy najmu instytucjonalnego z dojściem do własności przysługujących wynajmującemu.
  6. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach partnerstwa publiczno –prywatnego. Partner prywatny według swojego wyboru może zrealizować inwestycję zgodnie z posiadaną przez Gminę Koncepcją architektoniczno – urbanistyczną określoną poniżej lub według własnego projektu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-03-12
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 2686
12 marca 2019 10:55 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [ankieta_pdf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 10:55 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [ogloszenie_nr_282019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 10:53 (Natalia Żadziłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)