Przedmiot działalności i kompetencje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Podstawy prawne działania Burmistrza

do pobrania w załączniku

Przedmiot działalności i kompetencje Rady Miejskiej w Giżycku

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym Miasta. 2. W skład Rady wchodzi 21 radnych. § 7. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje Komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności § 8. Do...

Przedmiot działalności i kompetencje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Giżycku

Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady oraz prowadzi jej obrady, a w szczególności: - zwołuje sesje rady, - przewodniczy obradom, - przestrzega zasad obradowania, - zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał, - kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, - podpisuje uchwały Rady, - czuwa nad zapewnieniem warunków...

Kompetencje i zadania

Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępców, Sekretarza i Skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem za realizację swoich zadań. Do zadań Burmistrza należy przede wszystkim: 1)...