Plan pracy i sprawozdania

Roczne sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gizycku za 2012 rok.

                                  

Roczne sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Giżycku za 2012 rok.

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Giżycku swoją działalność prowadziła na podstawie planu pracy przyjętego uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 stycznia 2012r.

Komisja Rewizyjna wybrana w składzie 7-osobowym działała w 2012r. w składzie 5-osobowym. Dwóch radnych złożyło rezygnację, którą Rada Miejska przyjęła na sesji 19 kwietnia 2012r.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z planem pracy Komisja Rewizyjna przeprowadziła 3 kontrole problemowe bezpośrednie oraz 1 kontrolę kompleksową.

Kontrolą objęto:

1)     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (biuro MOSiR, Ekomarina, Lodowisko) –  marzec 2012r.

2)     Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej –  maj 2012r.

3)     Giżyckie Centrum Kultury  (Twierdza Boyen)–  wrzesień 2012r.

4)     Wydział Techniczno-Inwestycyjny –  grudzień 2012r.

W czasie przeprowadzonych kontroli, członkowie komisji zostali zapoznani z dokumentami oraz otrzymali wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania.

Uwagi i wnioski z przeprowadzonych kontroli znalazły się w protokołach przyjętych przez Komisję Rewizyjną, które otrzymali: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta, Małgorzata Czopińska Przewodnicząca Rady Miejskiej  kontrolowane jednostki organizacyjne i wydziały.

Komisja Rewizyjna w 2012r. na posiedzeniach przeprowadziła ocenę, badania i analizę następujących zagadnień:

1)     Załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza Miasta w 2012r. – luty 2012r.

2)     Realizacja umów z organizacjami pozarządowymi za 2012r. –  luty 2012r.

3)     Wykonanie uchwał Rady Miejskiej przez Burmistrza Miasta za 2012 rok –  kwiecień 2012r.

4)     Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta za 2012 rok – maj i czerwiec 2012r.

5)     Analiza stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w 2012r. – lipiec 2012r.

6)     Ocena wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012r. –  wrzesień 2012r.

Podczas posiedzenia komisji, gdzie dokonywano oceny, badania i analiz , komisja otrzymała pełne wyjaśnienia ze strony pracowników Urzędu Miejskiego.

Komisja przyjęła następujące uchwały i opinię:

1)      Uchwała dotycząca wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Giżycka za 2011 rok –  maj 2012r.

2)      Uchwała nr 1 dotycząca skargi na działalność Burmistrza Miasta, złożona przez Panią J.P.Sz. z dnia 17.XII.2011r. skarga bezzasadna –  luty 2012r.

3)      Skarga wniesiona przez Pana A.B. z dnia 09.01.2012r. Skarżący wycofał skargę –  luty 2012r.

4)      Uchwała nr 2 dotycząca skargi na działalność Burmistrza Miasta, złożona przez Pana W.S. z dnia 09.08.2012r. – skarga bezzasadna –  wrzesień 2012r.

5)      Uchwała nr 3 dotycząca skargi na działalność Burmistrza Miasta złożona przez Pana K.W. z dnia 10.09.2012r. – skarga bezzasadna –  listopad 2012r.

6)      Uchwała nr 4 dotycząca skargi na bezczynność dyrektora MOSiR złożona przez Państwo A.i J. N. z dnia 17.09.2012r. – skarga bezzasadna – listopada 2012r.

7)      Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28.05.2012r. o rozpatrzeniu sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 rok –  maj 2012r.

Protokoły z posiedzeń komisji, uchwały i analizy oraz opinie są do wglądu w biurze Rady Miejskiej.

Frekwencja członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach w 2012roku:

1)     Przewodniczący komisji Andrzej Urbaniak – 100%

2)     Wiceprzewodniczący komisji Piotr Trejnis – 100%

3)     Członek komisji – Wojciech Iwaszkiewicz – 100%

4)     Członek komisji – Mirosław Boć – 100%

5)     Członek komisji Andrzej Szocik – 76,9%

 Giżycko dn. 07.01.2013r.

 

 

                                                                    Przewodniczący

                                                                                  Komisji Rewizyjnej

                                                                                  Andrzej Urbaniak

 

 

Wiadomość powiązana z

Komisja 2010 - 2014

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Komisja Rewizyjna 2010 - 2014
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 10:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1537
08 lutego 2013 10:01 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu.