Uchwały Rady

Uchwała nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/12/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich  potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6 w związku  z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§ 1.1 Ustala się następujące kryteria i odpowiadające im liczby punktów stosowane w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko:

1)      kandydaci, których rodzeństwo uczęszcza już do danego przedszkola lub szkoły podstawowej (w przypadku ubiegania się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole) –5 pkt.;

2)      kandydaci, których rodzice, bądź prawni opiekunowie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą – 9 pkt. w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów i 3 pkt. w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium;

3)      kandydaci podlegający rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu oraz kandydaci, którym gmina jest zobowiązana zapewnić na mocy odrębnych przepisów miejsce do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego  – 5 pkt;

4)      kandydaci do przedszkoli, których rodzeństwo uczęszcza do szkoły mającej w swoim obwodzie dane przedszkole lub kandydaci mieszkający w obwodzie szkoły podstawowej, których rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego tej szkoły  – 3 pkt;

5)      deklaracja pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin – 4 pkt;

6)      szczególne zdarzenia losowe mające wpływ na sytuację rodzinną kandydata uzasadniające przyjęcie do przedszkola w tym zmiana miejscowości zamieszkania – 2 pkt. 

§ 2. W celu potwierdzenia spełniania kryteriów, o których mowa w § 1, rodzice/prawni opiekunowie składają oświadczenia dołączane do wniosku o przyjęcie do przedszkola. Oświadczenia mogą podlegać weryfikacji przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w przedszkolu, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 3. Na mocy odrębnych przepisów kryteria, o których mowa w § 1, mają również zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/16 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

             Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 3034
08 stycznia 2015 14:37 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:20 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:20 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)