Uchwały Rady

Uchwała nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013 r. w sprawie określenia dlaprzedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko: czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat.

 

            Na podstawie art. 40 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 5c pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 §1. W uchwale nr XXXVII/63/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 października 2013r. w sprawie określenia dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 otrzymuje brzmienie:

„§3.1 Częściowo zwalnia się z opłaty, o której mowa w §2, rodziców/prawnych opiekunów,  wychowujących dziecko uczęszczające do przedszkola jeżeli w rodzinie/rodzinie zastępczej prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe na utrzymaniu znajduje się co najmniej troje  dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku osób uczących się do ukończenia 25 roku życia, z tym że w przypadku, gdy w rodzinie na utrzymaniu znajduje się troje dzieci  zwolnienie z opłaty wynosi 50%, a w przypadku  czterech i więcej takich osób  – zwolnienie wynosi 80% opłaty.

2. Warunkiem całkowitego zwolnienia rodziców/prawnych opiekunów z opłaty, o której mowa w §2, jest wystąpienie zdarzeń losowych uzasadniających zwolnienie.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

              Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 994
09 stycznia 2015 09:23 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2015 09:20 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:43 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)