Uchwały Rady

Uchwała nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w zakresie załatwinia indywidualnych spraw związanych z ustaleniem należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz częściowym lub całkowitym zwolnieniem z tych opłat z dnia 18 grudnia 2014 r.NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY .

Rozstrzygnięcie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr PN-4131.17.2015 z dnia 5 lutego 2015 r.

Uchwała nr III/11/2014

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 18 grudnia 2014 roku

w sprawie upoważnienia dyrektorów publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko, w zakresie załatwiania indywidualnych spraw związanych z ustalaniem należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz częściowym lub całkowitym zwolnieniem z tych opłat

 

            Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 60 i 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

§1. Upoważnia się dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Giżycku, ul Drzymały 9 oraz  dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 4 w Giżycku, ul Jagiełły 3 w zakresie załatwiania indywidualnych spraw:

1)      związanych z ustalaniem należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

2)      dotyczących częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat;

w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Giżycka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

              Przewodniczący

    Rady Miejskiej w Giżycku

 

Ryszard Błoszko 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2015 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 935
20 maja 2015 08:57 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:36 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2015 14:10 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)