Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/81/2012 Rady Miejskien w Gizycku o zmianie uchwały nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z dnia 20 grudnia 2012r.

                                                                                                                      

                                                             

Uchwała nr XXVIII/81/2012

 Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

o zmianie uchwały nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu.

 

     Na podstawie 18 ust 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje :

 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Giżycku nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu wprowadza się następujące zmiany:

1. §3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Koszt wyceny ponosi najemca zainteresowany nabyciem lokalu. Do wniosku o wykup lokalu najemca zobowiązany jest załączyć dowód wniesienia na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko zaliczki w kwocie 200 zł na pokrycie kosztów wyceny. Zaliczka podlega rozliczeniu w ramach transakcji sprzedaży, a w przypadku niedojścia sprzedaży do skutku z przyczyn leżących po stronie najemcy nie podlega zwrotowi.

2. §3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Udziela się najemcom bonifikat przy zakupie lokali wynoszących:

a) 90% wartości ustalonej w sposób określony w pkt 1 w przypadku:

- jednorazowej zapłaty ustalonej ceny nabycia, co najmniej na 4 dni przez zawarciem umowy notarialnej, jeżeli wskutek równoczesnej sprzedaży wszystkie mieszkania w budynkach innych niż jednolokalowe lub dwulokalowe przestają być własnością Gminy, przy czym za równoczesną sprzedaż uznawana będzie sprzedaż dokonana na podstawie umów zawartych w tej samej dacie,

- sprzedaż będzie dotyczyła ostatniego lokalu w budynku, w przypadku gdy najemca uprzednio nie zrezygnował z transakcji nabycia lokalu, o której mowa powyżej

b) 85 % wartości ustalonej w sposób określony w pkt 1 w przypadku jednorazowej zapłaty ustalonej ceny nabycia przed zawarciem umowy notarialnej,

c) 70% wartości ustalonej w sposób określony w pkt 1 w przypadku ratalnej spłaty ustalonej ceny nabycia

 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

 

§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady

 

Małgorzata Czopińska


Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1365
27 grudnia 2012 12:47 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.
27 grudnia 2012 12:46 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.
27 grudnia 2012 12:15 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu.