Uchwały Rady

Uchwała nr XXVIII/80/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2018" z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała  nr XXVIII/80/2012

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 20 grudnia 2012r.

 

w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2018”.

 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95 ze zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

                                                          

§ 1. Uchwala się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Giżycko w latach 2013-2018 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

                                          

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Rady

 

Małgorzata Czopińska

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2012r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 grudnia 2012 12:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1907
03 stycznia 2013 10:57 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxviii802012_z_dn_20122012r_strategia_mi eszkaniowa.doc] do dokumentu.
03 stycznia 2013 10:56 (Krystyna Gruszecka) - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxviii802012_z_dnia_20122012r.doc] z dokumentu.
03 stycznia 2013 10:56 (Krystyna Gruszecka) - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_1_do_uchwaly_nr_xxviii802012_z_dn_20122012r_strategia_mi eszkaniowa.doc] z dokumentu.