Zarządzenia

Zarządzenie Nr 245/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Z a r z ą d z e n i e N r 245/2006
B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a
z dnia 29 września 2006 roku
w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2006 rok

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/143/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta na 2006 rok oraz art.188 ust.1pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r Nr 249,poz.2104, ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1.
I Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 150.104 zł
w tym:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33.701 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 116.403 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 150.104 zł
w tym:
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
Kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 33.701 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 116.403 zł.
§ 2.
I. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.180.833 zł
w tym:
Dział 852 Pomoc społeczna 1.180.833 zł
II. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.180.833 zł
W tym:
Dział 852 Pomoc społeczna 1.180.833 zł.
§ 3.
Dokonać w planie wydatków budżetowych zmian - przeniesień między rozdziałami i paragrafami:
I. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.850 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna 14.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 300 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 51.550 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 65.850 zł
w tym:
Dział 750 Administracja publiczna 14.000 zł
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 300 zł
Dział 852 Pomoc społeczna 51.550 zł.
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia stanowi szczegółowy zapis zmian, nr 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.
§ 4.
Dokonać w planie wydatków budżetowych zmian związanych z przeniesieniem rezerwy ogólnej:
I. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.000 zł
W tym:
Dział 758 Różne rozliczenia 130.000 zł
II. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 130.000 zł
W tym:
Dział 750 Administracja publiczna 130.000 zł.
§ 5.
1.Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów budżetowych - 56.132.904 zł
Plan wydatków budżetowych - 65.985.125 zł.
2.Źródłami pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 9.852.221 zł są:
- kredyty i pożyczki - 8.374.221 zł
- wolne środki wynikające z rozliczenia
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 1.478.000 zł.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
/ - /
Jolanta Piotrowska

Załączniki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 907