Zarządzenia

Zarządzenie Nr 242/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2006 roku

Zarządzenie Nr 242/2006
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 30 sierpnia 2006 roku

w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka
za I półrocze 2006 roku


Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 z
2005 r,poz.2104, ze zm.) oraz art. 13 pkt.4 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. Nr 85, poz.428 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Giżycka postanawia:

§ 1.
1.Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2006 roku
stanowiącą załącznik Nr 1 wraz z załącznikami Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.
2.Przyjąć informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji
kultury za I półrocze 2006 roku stanowiące załączniki Nr 4 i 5 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2.
Informacje, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty niniejszego
zarządzenia:
1. Radzie Miejskiej w Giżycku
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Burmistrz Miasta

Jolanta Piotrowska

Załączniki

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 952