Zarządzenia

Zarządzenie Nr 371/2014 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 27 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

Z a r z ą d z e n i e   Nr 371/2014

B u r m i s t r z  a    M i a s t a   G i ż y c k a

z  dnia  27 stycznia  2014  roku

 

w  sprawie: zmiany  budżetu  gminy  na  2014 rok

 

Na  podstawie  Uchwały  Nr XXXIX/84/2013  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  19  grudnia  2013 roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Gminy Miejskiej  Giżycko   na  2014  rok  oraz  art.257  ustawy  z  dnia  27 sierpnia   2009 roku  o  finansach  publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku ,poz.885) Burmistrz  Miasta zarządza co  następuje:

 

§ 1.

 

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  miasta  Giżycka  na  rok  2014  uchwalonym  Uchwałą  Nr XXXIX/84/2013  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  19 grudnia  2013  roku  poprzez:

1. Dokonanie zmiany  planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do

    niniejszego  zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Rozdysponowanie rezerwy  ogólnej  w wysokości  18.684 zł.

 

 

§ 2.

 

1.Budżet  po  dokonanych  zmianach  wynosi:

    Plan  dochodów  budżetowych                              -  80.296.343 zł

    Plan  wydatków  budżetowych                              -  80.468.863 zł.

2.Deficyt  budżetu miasta  wynosi  172.520  zł  i  zostanie pokryty przychodem pochodzącym z

   nadwyżki z lat ubiegłych.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu

 

 

Burmistrz Miasta

 

Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetowy (RB) Wydział Finansowo-Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 stycznia 2014 08:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Ciechanowicz
Ilość wyświetleń: 899
29 stycznia 2014 08:14 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie załącznika [zbm_2014_371.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2014 08:02 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_bm_5_371.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 stycznia 2014 08:00 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)