Zarządzenia

Zarządzenie Nr 339/2013 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 października 2013 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok

Z a r z ą d z e n i e   Nr 339/2013

B u r m i s t r z  a    M i a s t a   G i ż y c k a

z  dnia  29  października  2013  roku

 

w  sprawie: zmiany  budżetu  gminy  na  2013 rok

 

             Na  podstawie  Uchwały  Nr XXVI/74/2012  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  29  listopada  2012 roku  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  miasta  Giżycka   na  2013  rok  oraz  art.257  ustawy  z  dnia  27 sierpnia   2009 roku  o  finansach  publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku ,poz.885) Burmistrz  Miasta zarządza co  następuje:

                                                             

§ 1.

 

Dokonuje  się  zmian  w  budżecie  miasta  Giżycka  na  rok  2013  uchwalonym  Uchwałą  Nr XXVI/74/2012  Rady  Miejskiej  w  Giżycku  z  dnia  29 listopada  2012  roku  poprzez:

1. Dokonanie zmiany  planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem  Nr 1 do

    niniejszego  zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

    zleconych odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Rozdysponowanie rezerwy  ogólnej  w wysokości  37.300 zł  i  rezerwy  na  zarządzanie 

    kryzysowe  w  wysokości 42.600 zł.

 

 

§ 2.

 

1.Budżet  po  dokonanych  zmianach  wynosi:

    Plan  dochodów  budżetowych                              -  82.081.508 zł

    Plan  wydatków  budżetowych                              -  81.192.719 zł.

2. Nadwyżka budżetu miasta  wynosi  888.789  zł  i  przeznacza  się  ją  na  spłatę  wcześniej

    zaciągniętych  kredytów.

 

§ 3.

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  ogłoszeniu.

                  

 

                                                                                                               

                                                                                                       Burmistrz Miasta

 

                                                                                                      Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Budżetowy (RB) Wydział Finansowo-Księgowy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2013 11:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Ciechanowicz
Ilość wyświetleń: 991
30 października 2013 11:14 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_zarzadzenia_bm_339.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2013 11:12 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie załącznika [zbm_339_2013_zmiana_budzetu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 października 2013 11:11 (Magdalena Ciechanowicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)