Zarządzenia

Zarządzenie Nr 354/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie  Nr  354/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia  25  października 2010

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz w:

1)rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szcze­gólnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), zwanego dalej „rozporządzeniem”,

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366), wprowadza się:

§ 1.

 

Obowiązujące od 1  stycznia  2011  roku  zasady (polityki) rachunkowości  w Gminie Miejskiej Giżycko oraz Urzędzie Miejskim w Giżycku.

§ 2.

 

Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących:

1.         Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1).

2.         Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (załącz­nik  

            nr 2).

3.         Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych  wraz z wykazem zbiorów danych

            tworzących księgi  rachunkowe  na informatycznych nośnikach danych (załącznik nr

            3), w tym:

a)         zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych (załączniki nr 3a i 3b).

4.         Opis systemów  przetwarzania danych używanych w Urzędzie Miejskim w Giżycku  - 

            systemu informatycznego  (załącznik nr 4).

 

§ 3.

      Tracą  moc:

  1. Zarządzenie nr 181/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla Budżetu Miasta Giżycka i dla Urzędu  Miejskiego w Giżycku,
  2. Zarządzenie nr 257/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 20 listopada 2006  roku w sprawie zmian zakładowego planu kont dla Budżetu Miasta Giżycka i dla Urzędu Miejskiego w Giżycku,
  3. Zarządzenie nr 130/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 6 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian zakładowego planu kont dla Budżetu Miasta Giżycka i dla Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jolanta Piotrowska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elżbieta Ołoszczyńska - Skarbnik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2010 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 4755
26 października 2010 10:47 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalaczniki_354_2010.rar] do dokumentu.
26 października 2010 10:45 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.