Zarządzenia

Zarządzenie Nr 355/2010 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 25 października 2010 roku w sprawie: ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Giżycka

Zarządzenie Nr 355/2010
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 25 października   2010 r.

 

w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Giżycka.

 

Na podstawie § 2 ust.1 pkt.4 b Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września2010r. ( M.P.z 2010r. Nr 73, poz.927) w sprawie określenia i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 listopada  2010r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1

  W związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.  – I tura wyborów oraz w dniu 5 grudnia 2010r. – II  tura wyborów powołuję operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Miasta Giżycka:

 

 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zespole Szkól Nr 1      - Ewa Ładna
 2. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Żegludze Mazurskiej Sp. z o.o - Mariusz Sosnowicz
 3. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Gimnazjum Nr 1          - Jarosław Lewiński
 4. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Szkole Podst. Nr 4      - Jagoda Nowicka
 5. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Gimnazjum Nr 2          - Ewa Słowikowska
 6. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Zespole Szkół Zawodowych - Mirosław Pietkiewicz
 7. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Szkole Podst. Nr 7      - Kazimierz Żyworonek
 8. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Przedszkolu Nr 4         - Karol Żelisko
 9. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Szkole Podst. Nr 6      - Elżbieta Budzicka
 10. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Spółdzielnia Mieszkaniowa ,, Mamry” - Bogumił Abram
 11. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Kinie Fala                  - Małgorzata Kulas
 12. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w MOPS                        - Teresa Kuncer
 13. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Areszcie Śledczym    - Krzysztof Wagner
 14. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w SP ZOZ                     - Anna Weitz
 15. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w DPS                           - Ewelina Chmielewska

 

§ 2

Zadania operatora informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych określone są

w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Giżycka
/-/
Jolanta Piotrowska

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 355/2010
z dnia 25 października 2010r.

 Zadania operatora obwodowej komisji wyborczej

Do zadań operatora należy:

1)       udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego;

2)       udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), a w Warszawie także wyników głosowania w wyborach do rady dzielnicy, oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika terytorialnej komisji wyborczej, w wyznaczonym terminie;

3)       potwierdzenie odbioru licencji i hasła operatora;

4)       przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania;

5)       potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze oraz kandydatów w wyborach do rady oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definicyjnych;

6)       ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym OKW miejsca i harmonogramu pracy;

7)       dwukrotne wprowadzenie danych z przekazanych przez przewodniczącego OKW projektów protokołów wyników głosowania w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

8)       w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

9)       w przypadku wystąpienia ostrzeżeń — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu;

10)   sygnalizowanie przewodniczącemu OKW niezgodności liczby uprawnionych w poszczególnych głosowaniach, niezgodności danych dotyczących siedziby OKW lub godzin rozpoczęcia i zakończenia głosowania;

11)   przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW niezbędnej liczby egzemplarzy protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

12)   przesłanie do serwera, po wprowadzeniu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad oraz w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

13)   zapisanie, po zatwierdzeniu licencją przez przewodniczącego OKW, danych z protokołu wyników głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku, w celu przekazania właściwym komisjom terytorialnym;

14)    w przypadku ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2010
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kazimeirz Smolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2010 10:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1615
26 października 2010 10:26 (Małgorzata Kulas) - Dodanie dokumentu.