Dzierżawa/najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 97/2020 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (w podpiwniczeniu budynku)

 

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NR 97

z dnia 9 września 2020 r.

 - NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

położonego w Giżycku przy ul. WODOCIĄGOWEJ 17 (w podpiwniczeniu budynku)

 

Na podstawie  art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 26,02m2 położonego w Giżycku w podpiwniczeniu budynku przy ulicy Wodociągowej 17.

Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację centralnego sieciowego ogrzewania.

Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 5,50 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Postąpienie wynosi 0,10zł lub jego wielokrotność.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym na piśmie.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości wg stawek określonych w odrębnych przepisach oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych lokalu w tym centralne ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzenie ścieków itp.

Lokal  może być wynajęty wyłącznie do prowadzenia działalności handlowej lub usługowej nienoszącej znamion działalności uciążliwej dla pozostałych użytkowników budynku przy ul. Wodociągowej 17.

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wynajmujący odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Okres obowiązywania umowy - na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2020r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń finansowych wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

4) przedłożyć oświadczenie o zobowiązaniu do prowadzenia w lokalu proponowanej działalności.

Istnieje możliwość oględzin lokalu po uprzednim uzgodnieniu z zarządcą nieruchomości - Spółka z o.o. Administrator, Giżycko ul. Pocztowa 3.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 11:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 52
09 września 2020 11:47 (Natalia Żadziłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)