Dzierżawa/najem nieruchomości

Obwieszczenie nr 96/2020 - dzierżawa budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja.

OBWIESZCZENIE  O PRZETARGU Nr 96

z dnia 9 września 2020r.

 dzierżawa budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja.  

 

Na podstawie art. 37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) uchwały Rady Miejskiej w Giżycku nr VII/47/2015  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przekraczających zwykły zarząd najmu i dzierżawy lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko. Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na Cmentarzu Komunalnym przy al. 1 Maja,

     Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wolnostojącego budynku przedpogrzebowego  o łącznej powierzchni użytkowej 42,16 m2 składającego się z dwóch pomieszczeń. Budynek wyposażony jest w przyłącze elektryczne oraz wodno – kanalizacyjne.

      Sposób wykorzystania budynku po zawarciu umowy dzierżawy - budynek może być wykorzystywany wyłącznie do celów przedpogrzebowych. Dzierżawca będzie miał obowiązek prowadzenia i wyposażenia budynku przedpogrzebowego w taki sposób, aby jednocześnie spełniał on funkcję „kostnicy miejskiej”

     Okres obowiązywania umowy dzierżawy – na czas nieoznaczony.

     Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionego budynku. Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia bieżącej konserwacji oraz remontów dzierżawionej nieruchomości.

Koszty poniesione przez dzierżawcę tytułem remontu i wyposażenia budynku, nie będą podlegały rozliczeniu (zwrotowi)  z wydzierżawiającym.

Pozostałe prawa i obowiązki dzierżawcy będzie określać umowa

     Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 7,00 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Stawka czynszu ustalona w trybie przetargowym jest obowiązująca przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu będzie ulegała podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie o podany w komunikacje Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.10.2020r. o godz. 1000w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zadłużeń finansowych wobec miasta Giżycko.

 

     Informacji nt. przetargu oraz warunków przyszłej umowy dzierżawy można uzyskać w  Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku w pokoju 213, tel. 87 7324 153.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-09-09
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 46
09 września 2020 11:46 (Natalia Żadziłko) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)