Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - podział działki nr 2-1365 na 2 działki

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.  ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Wydział Mienia, tel. 877324111 lub 798613151

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania geodezyjnego dotyczącego podziału nieruchomości położonej przy ulicy Obwodowej oznaczonej geodezyjnym numerem działki 1365 (ob. 02), objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XLIII/59/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 1 lipca 2010r. z dnia 1 lipca 2010 r., Dz. U. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 26.08.2010, numer: 130, pozycja: 1776, polegającego na podzieleniu jej na dwie działki zgodnie z załącznikiem.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  • sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości
  • opracowanie kompletnej dokumentacji geodezyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (dla Zamawiającego w liczbie 3 egzemplarzy)
  • dokonanie stabilizacji na gruncie punktów granicznych podziałowych

Zastrzegamy możliwość żądania okazania nowych granic nieruchomości przed wydaniem postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wstępny projekt podziału należy dostarczyć do 2 tygodni od dnia podpisania umowy.

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty wydania postanowienia.

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urzędzie Miejskim w Giżycku – Biuro Obsługi Klienta, pokój nr 7 w terminie do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 1600 lub na adres mailowy: urzad@gizycko.pl .

2. Ofertę składaną w siedzibie Zamawiającego należy oznaczyć: „Zapytanie ofertowe - Wykonanie usług geodezyjnych (podział nieruchomości)”

3. Oferta złożona po terminie nie zostanie otwarta i będzie niezwłocznie zwrócona składającemu ją Wykonawcy.

 

V. KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Kryterium oceny-100% cena brutto.
  2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wykonanie usługi geodezyjnej. W przypadku podania wyłącznie ceny netto lub ceny brutto, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia złożonej oferty. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
  3. Oferta, której cena będzie najniższa, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
  4. Jeżeli dwie lub więcej ofert zawierać będą taką samą najniższą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez Zamawiającego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
  5. 5.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej spośród złożonych ofert.

VI. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

Joanna Kucińska – pok. 215, tel. 798613151

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2020-08-26
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Joanna Kucińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2020 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Antoniak
Ilość wyświetleń: 166
26 sierpnia 2020 11:41 (Ewelina Antoniak) - Dodanie załącznika [zalacznik.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 sierpnia 2020 11:40 (Ewelina Antoniak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)