Przetargi

Zaproszenie do składania ofert: "Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku"

Giżycko, dnia 28.07.2020 r.

Z A P R O S Z E N I E

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

Zaprasza do składania ofert na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku.

 

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku.

Granice projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określa uchwała Nr XXVI/49/2020 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z umową, której projekt przedstawiono  w załączeniu do niniejszego zaproszenia.

 

 

2.    Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

-  31 marca 2021 r.

 

3.    Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego

Kryteriami oceny są:

1. Cena (C): waga kryterium - 80 %

2. Liczba wykonanych projektów (L): waga kryterium - 20%

 

4.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

1) formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania,

2) oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – zał. nr 1.

3) oświadczenie o spełnieniu wymagań dot. wykonanych projektów planów miejscowych według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania – zał. Nr 2

4) zaakceptowany projekt umowy

 

5.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

5.1. Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Cp = 80 pkt. x (Co/Cb), gdzie:

 

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co – cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

 

 

5.2. Kryterium liczby sporządzonych projektów (L)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do liczby sporządzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zastrzegając, iż minimalna liczba sporządzonych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wynosi 5.

 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczbie sporządzonych projektów (L) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Ilość projektów: 

- 12 projektów i więcej – 20 punktów,

- od 6 do 11 projektów– 10 punktów ,

- do 5 projektów – 0 punktów.

 

 

5.3. Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów , tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

Po = Cp + Lp, gdzie:

 

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Lp - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba projektów”

 

Cena wskazana w ofercie musi:

a)        być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)       uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

6.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)        Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: paulina.rakus@gizycko.pl do dnia 4 sierpnia 2020 r. do godz. 10:00.

Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wokół ul. Róży Wiatrów w Giżycku.

b)      Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

7.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)        Złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

 

8.    Termin związania ofertą:

           - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

9.    Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

10. Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

 

11.    Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Adam Baran                                       tel. 798 612 935

Paulina Rakus                                    tel. (87) 732 41 22                           

 

 

12.    Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)       swobodnego wyboru ofert w ramach zaproszenia do składania ofert lub uznania, że zaproszenie do składania ofert nie dało rezultatu,

b)       odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zaproszenia do składania ofert,

d)       zamknięcia zaproszenia do składania ofert bez dokonania wyboru oferty,

e)       zmiany terminów wyznaczonych w zaproszeniu do składania ofert,

f)        wyłącznej interpretacji zapisów zaproszenia do składania ofert.

 

13.   Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;
  • inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest - NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, e-mail: info@ntg.pl tel. 42 655 33 77.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na stronie internetowej bip.gizycko.pl. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145 ze zm.).
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1429). 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 118 KC, nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny; 
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_______________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 lipca 2020 09:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 311
11 sierpnia 2020 12:08 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2020_08_11_zawiadomienie_o_uniewaznieniu_zaproszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 sierpnia 2020 12:57 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 lipca 2020 09:25 (Paulina Rakus) - Opublikowanie dokumentu.