Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku ( termin składania ofert 20.07.2020)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro,
do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

na o
pracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania terenu działek nr 2-489/42
i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza nr 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku

  

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej zagospodarowania działek nr 2-489/42 i 2-491 na zapleczu ulic: Mickiewicza 41-47 oraz Kętrzyńskiego nr 3-7 w Giżycku. Obecnie teren jest częściowo utwardzony w ok. 25% (w tym: podjazdy do garaży). Wody opadowe z dachów posesji Kętrzyńskiego 3-7 oraz Mickiewicza 43-47 odprowadzane są przykanalikiem na styku posesji Mickiewicza 43 i 35 do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Mickiewicza. Sieć jest przeciążona i występuje zjawisko cofki. Z dachu budynku Mickiewicza 41 wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na grunt. Brak również urządzeń do odprowadzania wód opadowych z terenów miejskich. Opisana sytuacja powoduje zalewanie głównie garaży usytuowanych w piwnicach budynków
przy ul. Mickiewicza 43-45.         

1.2 Założenia do projektowania:

zagospodarowanie drogowe z zastosowaniem nawierzchni przepuszczalnych,

wskazanie rozwiązania problemu odprowadzania wód opadowych z terenu miejskiego oraz budynków przyległych z uwzględnieniem zastosowania urządzeń do magazynowania, retencji i rozsączania wód opadowych z dopuszczeniem wykorzystania istniejącego przykanalika - przelewu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,     

1.3 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem, przed wykonaniem wyceny opracowania dokumentacji projektowej.

1.4 Teren opracowania jest objęty MPZP miasta Giżycka terenu zawartego między ulicami Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al. 1 Maja i Placem Grunwaldzkim.

1.5 Obszar objęty opracowaniem znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

2. Zakres dokumentacyjny:

2.1 Koncepcja zagospodarowania terenu (2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej) zawierająca rozwiązania w zakresie sytuacyjno - wysokościowym, propozycje zastosowania materiałów budowlanych, z wymogiem przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

Koncepcja winna uwzględniać rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych z rozdziałem zlewni na tereny miejskie i tereny wspólnot.

2.2 Dokumentacja projektowo – kosztowa zgodna z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją (wersja papierowa w ilości egz. jn. + wersja elektroniczna w 2 egz.):  

          Dokumentacja projektowo – kosztowa nie obejmuje zakresu odprowadzania wód opadowych z terenów wspólnot.

2.2.1 Mapa do celów projektowych - 1 egz.

2.2.2 Badania geotechniczne gruntu - 5 egz.

2.2.3 Projekt budowlany z uzgodnieniami branżowymi - 5 egz.

2.2.4 Projekt wykonawczy - 5 egz.   

- branża drogowa, w tym stała organizacja ruchu,

- zagospodarowanie wód opadowych,

- przebudowa kolizyjnego uzbrojenia zgodnie z warunkami dysponenta sieci,  

2.2.5 Operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych do ziemi spełniający wymogi do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wraz z przygotowaniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - 3 egz.

2.2.6 Kosztorys inwestorski, przedmiar robót w układzie branżowym - 3 egz.

2.2.7 Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 5 egz.

2.2.8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.  

           Ponadto zakres dokumentacyjny obejmuje uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń przez odpowiednie instytucje (Konserwator Zabytków, PGE Dystrybucja S.A, Zakład Gazowniczy, PWiK Sp. z o. o., PEC sp. z o. o. Giżycko, ORANGE, Multimedia Polska S.A.),

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Termin wykonania zamówienia:

   - 2 tygodnie na przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę koncepcji do zatwierdzenia.

   - 50 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji.

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

4.1 Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą – drogą elektroniczną.

4.2   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Ewa Kuliś - Główny Specjalista Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 7324 120 (122), e-mail  ewa.kulis@gizycko.pl 

5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5.3 Na ofertę składają się wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

6.    MIEJSCE, TERMIN i FORMA SKŁADANIA OFERT

6.1 Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2020 r. roku o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.2   Forma składania ofert   drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl 

        z opisem zamówienia w tytule wiadomości.

6.3 Zawartość oferty:

    -  Formularz oferty cenowej (Zał. nr 1 DP),

6.4 Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

6.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

7.   OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT - Cena 100 % (cena obejmuje wszelkie koszty
do poniesienia przez Zamawiającego).

8.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

8.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

8.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.  

8.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zamawiający zastrzega prawo do:

9.1 swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

9.2 odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

9.3 żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania, zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,

9.4 odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

9.5 Zapis ust. 9 pkt. 9.4 dotyczy okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu

9.6   Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.07.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lipca 2020 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 333
12 sierpnia 2020 13:39 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2020 13:03 (Ewa Kuliś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lipca 2020 13:03 (Ewa Kuliś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)