Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą" Termin: 13.07.2020

 

MODYFIKACJA ZAPROSZENIA

Zaproszenie

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 Nazwa zamówienia:  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

                               

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

1.Informacje wprowadzające

   1.1.Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu ul. Nadbrzeżnej na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

        a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

       b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. 
           U. z 2019 r., poz. 1843 – ze zmianami).

  1.2.Dane Zamawiającego:

       - konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

       - nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

       - NIP: 845-19-51-457

       - adres do korespondencji:   Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko

       - znak postępowania: WPI.7011.29.2020.MiBi

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia

    2.1.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej terenu znajdującego się na dz. o nr ewid. 2-584, 594/6 przy ul. Nadbrzeżnej zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1. Należy zaprojektować w terenie objętym opracowaniem:

      a) 4 strefy wypoczynku:

         -  I strefa – tężnia solankowa wraz z przyłączami (wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, energetyczne)

         - II strefa – miejsce do gry w Boccia;

         - III strefa – miejsce aktywnego wypoczynku dla seniorów (siłownia zewnętrzna);

         - IV strefa – plac zabaw dla dzieci;

       b) Oświetlenie terenu;

       c) Ciągi komunikacyjne;

       d) Nawierzchnie bezpieczne przepuszczalne;  

       e) Zagospodarowanie wód opadowych;

       f) Elementy małej architektury;

    2.2. Zamawiający informuje, że

           - Teren działki 2-584, 594/6 objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: 3 Maja, Sikorskiego, Olsztyńską oraz kanałem Łuczańskim (obecna nazwa kanał Giżycki) w Giżycku przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XLII/41/06 z dnia 31 maja
              2006 r.;

           - Działka znajduje się w układzie urbanistycznym wpisanym do rejestru zabytków.

     2.3.Zakres zamówienia:

           a) koncepcja architektoniczna z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji  papierowej - 1 egzemplarz,

           b) projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, warunków, opinii, decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 egzemplarzy,

           c) branżowe projekty wykonawcze w wersji papierowej – 5 egzemplarzy,

           d) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót sporządzone w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót                             budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze,

           e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze,

           f) udzielanie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,

2.4. Forma przedmiotu zamówienia

       a) Powyższe opracowania należy dostarczyć  w formie papierowej  w ilościach egzemplarzy podanych powyżej  oraz w postaci elektronicznej na opisanej płycie CD lub DVD -  2 kpl. (w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe:  .dwg, .dxf, kosztorysowe: .ath).

        b) Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

3. Inne postanowienia

    a) Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy,

     b) Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań,

    c) Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (obniżona sprawność sensoryczna i ruchowa).

4. Kontakt z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

-  Michalina Bielecka - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.bielecka@gizycko.pl

5. Termin wykonania zamówienia

     5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego  rozstrzygnięcia przetargu.

     5.2.Termin dostarczenia koncepcji dla Zamawiającego – 10 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający uzgodni dokumentację w terminie 14 dni.

     5.3. Termin wykonania elementów zamówienia : 30 dni 45 dni od daty zaakceptowania koncepcji.

     5.4. Termin pełnienia nadzoru autorskiego – pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje czas od rozpoczęcia robót budowlanych do ich zakończenia tj. zgłoszenia zakończenia robót budowlanych do PINB.

6. Lokalizacja przedmiotu opracowania

     Giżycko, dz. nr ewid. 2-584, 594/6, ul. Nadbrzeżna.

7. Opis sposobu przygotowania oferty

    7.1.Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiającym w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

    7.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

     7.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana piórem lub długopisem lub na maszynie do pisania lub na komputerze.

     7.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty były ponumerowane                          kolejnymi numerami i spięte w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

      7.6. Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

              a) Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

              b) Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –   Załącznik nr 2 do zaproszenia,

              c) Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

    8.1.Termin składania ofert upływa dnia 10.07.2020  13.07.2020 roku o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

    8.2. Forma składania ofert:

         a) na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 4, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

         b) w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

         Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

     8.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2020 13.07.2020 r., o godz. 1020 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

9. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryterium

 

      9.1.Kryterium – cena (100 pkt.):

            Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

            Cp=Co/Cb× 100pkt.

              gdzie:

              Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

              Co – najniższa cena złożonej oferty,

              Cb – cena oferty badanej,

        9.2. Wynik całkowity

              Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

             Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  i                 powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

        9.3.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności                    gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.

       9.4.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

     Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione    po wyborze oferty

        10.1.W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

        10.2.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego  rozstrzygnięcia postępowania.    

        10.3.Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 11. Postanowienia końcowe

 

      11.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

              a) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

              b)żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

             c)swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

             d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

             e) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

             f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

      11.2 Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

              a) z którym  zerwał umowę z jego winy,

              b)  któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

              c)   który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

             Zapisy pkt. 11.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

       11.3.  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

12. Załączniki

      12.1 Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

             a)       Załącznik nr 1 do zaproszenia     -  Formularz oferty cenowej, 

            b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia     -  Projekt umowy,

            c)       Załącznik nr 3 do zaproszenia      -  Załącznik graficzny nr 1.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.07.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lipca 2020 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 495
17 lipca 2020 13:54 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2020 13:52 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lipca 2020 13:52 (Ewa Kuliś) - Usunięcie załącznika [odpowiedzi_na_pytania.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)