Przetargi

MOSiR - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie ekspertyzy techniczno - budowlanej byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie ekspertyzy techniczno- budowlanej byłego kapitanatu

 Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych

1.        Zamawiający:

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Giżycku

ul. Moniuszki 5

11-500 Giżycko

Osoba  do kontaktu; Marian Mieńko, tel. 500 080 893, mail mosir@gizycko.pl

 2.       Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych zlokalizowanego  przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku wraz  ze wskazaniem sposobu doprowadzenia elementów konstrukcyjnych do stanu zgodnego z przepisami oraz wskazaniem sposobu zabezpieczenia budynku przed dalszą degradacją obiektu i pogorszeniu stanu technicznego mogącym wynikać z podmywania budynku. Ekspertyzę musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i wpisana na listę samorządu zawodowego. Ekspertyza winna zawierać m.in. ocenę stanu technicznego, przyczyny uszkodzeń.

 3.       W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

-  opisu stanu istniejącego, stanu technicznego elementów budynku, opisu uszkodzeń wraz       

    ze wskazaniem sposobu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami,

-  wykonania dokumentacji rysunkowej i fotograficznej,

-  opisu dokonanych badań,

-  przedstawienia wniosków z oględzin i badań obejmujących ocenę stanu budynku wraz                 

    ze wskazaniem sposobu jego zabezpieczenia przed dalszą degradacją,

-  opisu uszkodzeń powstałych w badanych elementach( m.in. pęknięcia, rysy, zniszczenia,

    zawilgocenia itp.),

-  przedstawienia propozycji rozwiązań technicznych usunięcia ewentualnych zagrożeń,

    napraw umożliwiających dalszą jego eksploatację wraz z podaniem przewidywanych

    kosztów wykonania rekomendowanych prac,

-  ocenę możliwości dalszej eksploatacji budynku.

 

           Warunki udziału w postępowaniu:

           Ekspertyzę musi wykonać osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-

           budowlanej bez ograniczeń wpisana na listę samorządu zawodowego.

 4.        Termin wykonania ekspertyzy:

 - do 20 lipca 2020 r.

 

 5.   Płatności:

              -  wynagrodzenie będzie płatne w PLN, w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury                            

                  za wykonaną usługę.

 

 6.       Kryterium wyboru oferty  -  100 % cena za wykonanie usługi.

 

  7.   Miejsce i termin składania ofert:

             - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w formie elektronicznej na adres mailowy;       

                mosir@gizycko.pl

             - ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego w dniach roboczych             

                w godzinach ; 7.30-15.30

              - termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca .

              - oferta winna zawierać ; nazwę oferenta, dane do kontaktu i cenę za wykonaną usługę.

 

    8.  Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty.

           - Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.

             Ponadto informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy

             ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w uzgodnionym terminie i miejscu zawrze

             z wyłonionym Wykonawcą umowę. W przypadku odmowy jej podpisania przez Wykonawcę –

             dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, którego oferta została porównana

             i  oceniona  jako najbardziej korzystna.

 

   9.  Warunki unieważnienia postępowania bez wyboru oferty.

         Zamawiający unieważni postępowanie wyboru ofert jeżeli;

           - nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania ofertowego,

           - cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na    

              sfinansowanie zamówienia

           - wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa.

              

               

                     

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych natomiast w przypadku wyboru danej oferty obejmuje również wyrażenie zgody na opublikowanie danych osobowych (imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz jej siedziby) na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko

 

 

 

 

                                                                                                                        Dyrektor MOSiR Giżycko

                                                                                                                        Marian Mieńko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2020 12:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 299
01 lipca 2020 11:44 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [eskpertyza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2020 12:51 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo_nowa!.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2020 12:40 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)