Przetargi

PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ TERENU Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TABLICY INFORMACYJNEJ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W GIŻYCKU OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NA DZIERŻAWĘ TERENU
Z PRZEZNACZENIEM NA USTAWIENIE TABLICY INFORMACYJNEJ W PORCIE „EKOMARINA GIŻYCKO”

 

I.  ORGANIZATOR PRZETARGU

Nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Adres: 11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5

NIP  845-16-91-482

Strona internetowa: www.ekomarinagizycko.pl

 

II. PRZEDMIOT PRZETARGU

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa terenu z przeznaczeniem na ustawienie tablicy informacyjnej  o wymiarach 6 x 4 m i łącznej powierzchni reklamowej ok. 24 m2 zawierającej w części środkowej plan Giżycka i plan portu Ekomarina Giżycko o pow. 14 m2 oraz moduły reklamowe przedsiębiorstw z zakresu turystyki, gastronomii i hotelarstwa umieszczone na obrzeżach tej tablicy                o pow. 10 m2.

2. Tablica powinna być przygotowana kosztem i staraniem oferenta, który będzie jej właścicielem. Treść reklamowa dotycząca planów Giżycka i portu zostanie dostarczona przez MOSiR a treść reklamowa przedsiębiorstw leży w gestii oferenta.

3. Miejsce przeznaczone do ustawienia tablicy zlokalizowane jest w porcie pasażerskim Ekomarina Giżycko przy ul. Dąbrowskiego 14, na części trawiastej przy placu masztowym.

4. Okres na jaki będzie zawarta umowa dzierżawy – od 1 czerwca 2020 r. do 31 maja 2021 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

2. Oferta, oprócz ceny netto stawki rocznego czynszu za dzierżawę terenu, musi zawierać dołączoną wizualizację tablicy wraz z przykładową treścią reklamową i jej rozmieszczeniem.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, czytelnie oraz być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę podpisującą. W przypadku dostarczenia kopii dokumentu winna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez osobę podpisującą ofertę.

4. Całość należy umieścić w zamkniętej kopercie. Oznakowanie koperty powinno zawierać:

a) nazwę i adres organizatora przetargu;

b) nazwę, adres i numer telefonu oferenta

c) koperta winna być opatrzona dopiskiem „Nie otwierać przed 26.05.2020 r.godz.11.00”.

4. Oferent może wycofać złożoną ofertę, składając pisemne oświadczenie woli organizatorowi przetargu, nie później niż do dnia 26.05.2020 r. do godz.10.30.

5. Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Istotnych Warunkach Przetargu dokumenty.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę do tego upoważnioną.

7. Każdy z Oferentów ma prawo uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W trakcie publicznego otwarcia ofert podane zostaną nazwy oraz adresy Oferentów, a także informacje dotyczące ceny. Po zamknięciu publicznego otwarcia ofert nastąpi część niejawna przetargu -ocena ofert.

8. Po zakończeniu oceny ofert MOSiR niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo o unieważnieniu przetargu.

9. MOSiR zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

10. MOSiR zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany warunków przetargu.

 

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERTY

1. Przy wyborze oferty pod ocenę będą brane następujące kryteria:

a) cena netto stawki czynszu za dzierżawę terenu pod tablicę w okresie 1 roku – 70%.

b) wizualizacja tablicy – 30%

2. Wygrywa oferta z największą ilością przyznanych punktów.

3. Cenę wywoławczą (minimalną) rocznego czynszu netto ustala się w wysokości: 2.000,- zł

 

V. WYJAŚNIENIA

1. Oferent może zwracać się z prośbą o wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, telefonicznie (509 805635) lub mailowo: ekomarina@gizycko.pl

2. Oferent może przed złożeniem oferty zapoznać się z miejscem lokalizacji tablicy.

3. Do kontaktów z Oferentami w sprawie postępowania upoważniony jest:

 Z-ca Dyrektora MOSiR – Dariusz Klimaszewski (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-15:00 tel. 509 805 635 ).

 

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać na podany w pkt. I adres Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (liczy się data i godzina wpływu do biura MOSiR-u) lub złożyć osobiście do dnia 26.05.2020 r. do godz.10.30.

 

VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi podczas posiedzenia Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu  dnia 26.05.2020 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora MOSiR w Giżycku.

3. O wyborze oferty Oferenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

 

VIII. ZAWARCIE UMOWY

1. Podpisanie umowy nastąpi nie później niż 30.05.2020 r.

2. Oferty niezgodne z warunkami przetargu zostaną odrzucone.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.05.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 maja 2020 08:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 298
28 maja 2020 08:10 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [tablica_reklamowaport.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 maja 2020 08:41 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)