Przetargi

Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku - II postępowanie - termin składania ofert 15.05.2020r.

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

Nazwa zamówienia: Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku

Zamawiający :    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

1.    Informacje wprowadzające

1.1   Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – ze zmianami).

1.2   Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                              Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                                    42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                                      845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                            Urząd Miejski w Giżycku

                                                                              al. 1 Maja 14

                                                                              11 – 500 Giżycko

e)      znak postępowania:                                       WPI.7013.17.3.2020.MiBi

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.    Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącej sceny, wykonanie utwardzenia pod scenę mobilną oraz demontaż rozdzielnicy elektrycznej na terenie Twierdzy Boyen na działce nr 1-361/1, miasto Giżycko.

Zakres robót:

a)       Demontaż rozdzielnicy elektrycznej;

b)      Rozbiórka sceny

c)       Wykonanie utwardzenia pod scenę mobilną o wymiarach 10,00 m x 12,00m. Plac wykonać z bruku klinkierowego. Warstwy konstrukcyjne zgodnie z rysunkiem A-2 dokumentacji projektowej

UWAGA!: W ramach prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek zapewnić nadzór archeologiczny zgodnie z pozwoleniem nr 2373/2020  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koszt nadzoru należy uwzględnić w złożonej ofercie.  

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert,

- dokumentacją techniczną,

- projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt rozbiórki.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.    Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1  Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do 12.06.2020 r.

3.2    Miejsce wykonania zamówienia: Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1, 11-500 Giżycko,
dz. nr ewid. 1-361/1, miasto Giżycko.

4.    Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1    Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2    Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3    Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.4    Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.5    Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.    Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

3.1  Adam Baran – Naczelnik, WPI, UM Giżycka tel. 87 73 24 120

3.2  Michalina Bielecka - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

e-mail: michalina.bielecka@gizycko.pl

6.    Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1   Termin składania ofert upływa dnia 15.05.2020 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2   Forma składania ofert:

a)    na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)    w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3   Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.05.2020 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Termin

20 pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – termin wykonania zadania:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium terminu wykonania zadania (T) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a)     do 12.06.2020  r. – 0 punktów,

b)    do 05.06.2020 r.  – 10 punktów,

c)    29.05.2020  r.   – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 Formularza oferty cenowej oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin, tj. 12.06.2020 r. Oferta z terminem 29.05.2020 r. otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

Po = Cp + T, 

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.    Postanowienia końcowe

8.1   Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)      odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)        wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2   Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.    Załączniki

9.1   Następujące załączniki stanowią integralną część Zaproszenia do składania ofert:

a)       załącznik nr 1 do aproszenia               -              Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia             -              Projekt umowy,

c)       Załącznik nr 3 do zaproszenia            -             Dokumentacja projektowa rozbiórki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.05.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michalina Bielecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2020 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 528
27 maja 2020 08:49 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 maja 2020 14:09 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
08 maja 2020 14:09 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [dokumentacja_projektowa__zal_nr_3.zip] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)