Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Pływalni Krytej w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3 C z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA NAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWO REKREACYJNĄ

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku Pływalni Krytej                        w Giżycku przy ul. Sikorskiego 3 C z przeznaczeniem na prowadzenie działalności               sportowo - rekreacyjnej.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy                ul. Moniuszki 5 w dniu 12.03.2020 r o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu lokalu.

Do przetargu wyznaczony jest lokal o łącznej powierzchni 81,11 m2 w którego skład wchodzą następujące pomieszczenia:

 - zaplecze 2,28 m2

-  pomieszczenie główne 31,35m2

-  pomieszczenie główne 21,07m2,

-  łazienka z wydzielonym sanitariatem 8,75 m2,

-  szatnia z wbudowanymi szafkami 5,76 m2,

-  hol 11,90m2

 

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, c.o, wodno kanalizacyjma, telekomunikacyjna, oddzielne wejście nie kolidujące z funkcjonowaniem pływalni.

Lokal znajduje się w budynku Pływalni Krytej przy ulicy Sikorskiego 3C.

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu wynosi 2000,- zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona                       o należny podatek VAT.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o., wod-kam.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 w banku PEKAO S.A. w Giżycku do dnia 11.03.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

- okazać komisji przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych).

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

  1.  Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenie należności najemcy względem wynajmującego (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).
  2. Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

            a) w przypadku osób fizycznych:

            - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

            - kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

            - uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest

              złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia

              rozstrzygnięcia przetargu,

 

            b) w przypadku pozostałych podmiotów:

            - aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięc przed     jego złożeniem),

  1.  W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

            od 1 do 2 osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.).

W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do                 (kierownika pływalni), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy najmu.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Uwagi:

I. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

II. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.02.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Flisiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lutego 2020 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 386
13 marca 2020 13:09 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_basen.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2020 11:51 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [umowa_wynajem.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lutego 2020 11:50 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_przetarg.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)