Przetargi

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na urządzenie LUNAPARKU.

PRZETARG ODWOŁANY !

 

UWAGA!!!

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii i idącymi za tym konsekwencjami zmianie ulega termin i czas otwarcia ofert dotyczących przetargu na dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej, przeznaczonego na urządzenie Lunaparku.

Nowy termin otwarcia ofert - 15.04.2020 r. godz.10.30.

 

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Giżycku ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony na  dzierżawę części terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem  na urządzenie lunaparku.

Przeznaczenie: na powyższym terenie należy zlokalizować  Lunapark.

Na dzierżawionym terenie istnieje bezwzględny zakaz sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych.

Powierzchnia do zagospodarowania: około 5500 m²  w granicach szkicu stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Wadium – 3000,00 zł.

Minimalny oferowany roczny czynsz – 10 000,00 zł. netto

Okres trwania dzierżawy – od  dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r.

Objęcie terenu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- brak planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie

 „LUNAPARK” w biurze MOSiR w Giżycku, ul. Moniuszki  5 do dnia  31.03.2020 r. do godz. 10.00.

Oferty złożone po upływie w/w  terminu nie będą rozpatrywane.

Część jawna- otwarcie ofert odbędzie się 15.04.2020 r. o godz.10.30 w siedzibie MOSiR Giżycko, ul. Moniuszki 5.

Wadium należy wpłacić do dnia 30.03.2020 r. przelewem na konto  95 1240 5787 1111 0010 5868 4222.

Za datę wniesienie wadium uważa się datę  wpływu środków na rachunek MOSiR.

Prawa i obowiązki stron określi umowa, która zostanie zawarta po rozstrzygnięciu przetargu.

ZAWARTOŚĆ OFERTY

Oferta musi zawierać:

 1. Informację o oferencie:  lub firmę (względnie nazwę) oraz siedzibę oferenta.

 imię, nazwisko i adres oferenta.

W zależności od statusu prawnego oferenta:

a)      w przypadku osób fizycznych - imię i nazwisko, nr NIP, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka zostanie zawarta);

b)      w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi - nr NIP, aktualny odpis z właściwego rejestru opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

 1. Datę sporządzenia oferty
 2. Ścisłe określenie przedmiotu oferty zawierające:

a)      dokładne oznaczenie terenu będącego przedmiotem oferty w ramach terenu przeznaczonego                           do zagospodarowania będącego przedmiotem przetargu,

b)      wysokość proponowanego czynszu netto ( nie może być niższa niż wywoławczy roczny czynsz netto),

c)       szczegółowy rodzaj proponowanej działalności  oraz plan jej realizacji wraz z harmonogramem działań związanych z zagospodarowaniem terenu wraz  z koncepcją jego zagospodarowania  i ewentualną decyzję o warunkach zabudowy.

d)      zakres nakładów jakie zostaną ewentualnie dokonane przez przyszłego dzierżawcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz koncepcję adaptacji terenu na prowadzenie działalności                    (np. opis, rysunek, , projekt, wizualizacja, itp.)

e)      termin rozpoczęcia działalności.

 1. Oświadczenie, że  w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia.
 2. Oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych                                  oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uregulowanym sposobie zapłaty zalęgłości.
 3. Oświadczenie o niezaleganiu z  podatkami i opłatami lokalnymi wobec Gminy Miejskiej Giżycko                             lub oświadczenie,  że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
 4.  Oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz w przypadku osób fizycznych upoważnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących.
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się z  warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy dzierżawy ( załącznik nr 2) oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem terenu, stanem drzewostanu, stanowiących przedmiot przetargu i możliwość prowadzenia na nich zamierzonej działalności oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń.
 7. Dowód wniesienia wadium.
 8. Dodatkowo oferta może zawierać  inne informacje dotyczące oferenta, terenu oraz związanego z nim zamierzenia inwestycyjnego i planowanej działalności.

KRYTERIA WYBORU OFERT

                Możliwa do uzyskania liczba punktów:

Oferta  może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych wg poniższych kryteriów:

L.P.

KRYTERIA WYBORU OFERT

PUNKTACJA

1

Wysokość proponowanego czynszu netto

max. 50 pkt.

2

Doświadczenie w prowadzonej działalności

od  0 do 10 pkt.

3

Koncepcja zagospodarowania  terenu ( np. opis, rysunek, wizualizacja, itp.) w tym  zakres planowanych nakładów, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności  

 

Od 0 do 40 pkt.

Liczba punktów przyznanych prze komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium wysokości czynszu liczona jest wg wzoru:

 

 

gdzie:

 - punkty za czynsz

- maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za czynsz (50 pkt)

Czynsz- oferowana kwota czynszu ocenianej oferty

-  najwyższa oferowana kwota czynszu spośród ocenianych w części

Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym ofertom za pozostałe wskazane kryteria liczona jest wg wzoru:

P =

gdzie:

P - punkty za dane kryterium

 - suma punktów  przyznanych przez poszczególnych członków komisji

 – liczba członków komisji

W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

POZOSTAŁE WARUNKI:

 1. Przygotowanie terenu do  prowadzenia działalności odbędzie się na koszt dzierżawcy (bez prawa żądania zwrotu poniesionych nakładów) i musi być uzgodnione z wydzierżawiającym.                  Dzierżawca nie może  w żaden sposób naruszać elementów uzbrojenia technicznego istniejącego   na dzierżawionym gruncie oraz musi zapewnić nieskrępowany do niego dostęp. W razie powstania  konieczności dostępu do elementów uzbrojenia technicznego celem prowadzenia prac eksploatacyjnych lub budowy nowych urządzeń Dzierżawca zobowiązuje się niezwłocznie udostępnić grunt beż żądania opłat.
 2. Dzierżawca nie może dokonywać zmian w drzewostanie znajdującym się na terenie objętym przedmiotem dzierżawy, a wszelkie zabiegi pielęgnacyjne i korekcyjne na drzewostanie musza być uzgodnione z Wydzierżawiającym i wymagają jego zgody.
 3. Na prowadzenie  określonej, zamierzonej przez dzierżawcę działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.
 4. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec Gminy Miejskiej Giżycko jakichkolwiek roszczeń związanych z ewentualnym nieuzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń do realizacji przedsięwzięcia  będącego przedmiotem przetargu.
 5. Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23 %.
 6. Dzierżawca ma obowiązek wnieść przed podpisaniem umowy na konto wydzierżawiającego kwotę czynszu.
 7. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczenie podatku od nieruchomości oraz innych ciężarów i opłat o charakterze publicznoprawnym wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Czynsz rok 2020 zostanie zapłacony przed dniem podpisania umowy, na podstawie faktury VAT.
 9. Sposób wykorzystywania nieruchomości po zawarciu umowy w zakresie prowadzenia oferowanej działalności nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu i korzystaniu z nieruchomości sąsiednich przez ich użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas.
 10. Oferent przez przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do  zapoznania się ze stanem nieruchomości oraz możliwościami prowadzenia na niej zamierzonej działalności                                      (stan drzewostanu, wymagania techniczno-sanitarne, itp.)
 11. Nakłady konieczne lub ulepszenia nieruchomości poczynione dla potrzeb prowadzonej                            przez  przyszłego Dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń.
 12. Komisja przetargowa dokonuje analizy i kwalifikacji ofert w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otwarcia ofert.
 13. W przypadku złożenia ofert z tą samą wysokością czynszu i równorzędnymi pozostałymi warunkami komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny nieograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty.
 14. Postępowanie  prowadzone przez komisję przetargową kończy protokół wskazujący propozycję wybranej oferty lub stwierdzający niedokonanie wyboru ze wskazaniem przyczyn.
 15. Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy w przypadku stwierdzenia , że złożone przez uczestnika przetargu dokumenty, oświadczenia lub informacje                  są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.
 16. Protokół o wyborze oferenta, stanowi podstawę do zawarcia  umowy dzierżawy nieruchomości. Niezatwierdzenie protokołu przez Dyrektora MOSiR jest równoznaczne w skutkach z zamknięciem przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 17. Szczegółowych informacji o przetargu  udziela dyrektor MOSiR Marian Mieńko w siedzibie                      przy ul. Moniuszki 5 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30. – 15.30.
 18. Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.02.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2020 13:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 510
14 kwietnia 2020 15:02 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_odwolaniu_przetargu_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2020 15:00 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 marca 2020 14:58 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)