Przetargi

„Przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do Twierdzy Boyen”

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 1. 1.       Nr sprawy: WPI.7013.51.2.2020.GW                                                                                                                                                                                                         

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP   845-19-51-457

  1.1 INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-       inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Pan Tomasz Skibiński (NT Group Sp. z o.o. Łódź, Al. Kościuszki 39) info@ntg.pl tel. 42 655 33 77;

-       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-       odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

-       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-       obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

-       w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-       posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-        nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1. 2.   Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Przebudowa oświetlenia wraz z iluminacją od Bramy Giżyckiej do twierdzy Boyen” na podstawie dokumentacji technicznej:

a)     „Budowa oświetlenia    parkowego wzdłuż  muru Carnot’a  na odcinku od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru” oraz

b)    „Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej.”

2.1 Zakres zamówienia obejmuje:

- przebudowę szafki oświetleniowej podziałowej SO-41/p;

- budowę linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25, dł. 346m;

- budowę latarni na słupach ozdobnych o wys. 5m , oprawa sodowa 70W – 11 kpl;

- montaż naświetlaczy na wybranych słupach, panel LED 10W – 3 kpl;

UWAGA 1:

Przed wykonaniem oświetlenia od Bramy Giżyckiej do amfiteatru należy wykonać część robót

określonych w projekcie budowlano-wykonawczym: „Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej” w zakresie:

1)     Istniejąca szafka oświetleniowa.

W szafce SO-41 znajduje się rozliczeniowy układ pomiarowy, układ sterowania i rozdziału na poszczególne obwody oświetleniowe, lecz brak jest zabezpieczenia od przepięć. W związku z tym w szafce trzeba zamontować ochronniki typu 1+2 (wykonane w technologii iskierników gazowych bezwydmuchowych).

Ochronniki należy włączyć między przewody L1, L2 i L3, a przewód PEN.

2)     Projektowana szafka oświetleniowa podziałowa SO-41/p.

W celu podziału majątkowego sieci oświetleniowej należy wykonać szafkę z rozłącznikami pozwalającymi odstawić projektowane oświetlenie bez konieczności dopuszczenia przez PGE Operator. Ponadto szafka musi zawierać rozłącznik dla kabla sterującego. Istniejący kabel od latarni nr 8 do latarni nr 21 należy odłączyć w słupie nr 8 i wprowadzić na rozłącznik w szafce SO-41/p. Od szafki SO-41/p do słupa nr 8 należy ułożyć odcinek nowego kabla YAKXS 4x25, który będzie stanowił zasilanie tej szafki.

Obudowa szafki - termoutwardzalna na prefabrykowanym fundamencie odporna na promieniowanie UV.

W szafce oświetleniowej należy wykonać dodatkowe uziemienie robocze R < 30Ω.

Ponadto szafkę należy oznaczyć tabliczką ostrzegawczą wg PN-89/E-08501 i symbolem ustalonym przez inwestora, a na drzwiczkach trzeba umieścić schemat jednokreskowy z zaznaczonymi wielkościami bezpieczników i adresami odpływów.

Szczegóły wykonania szafki SO-41 podano na schemacie zasilania rys. nr 2.

UWAGA 2:

Zgodnie z pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 11386/2019 z dnia 04.12.2019 r. oraz Nr 503/2017 z dnia 03.11.2017 wraz z Decyzją nr 10952/2019 z dnia 21.11.2019 r. – Wykonawca zapewni w kosztach własnych uzyskanie odrębnego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na nadzór archeologiczny, pod którym należy prowadzić prace ziemne.

 

2.2    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Budowlanym,                 wykonawczym, Pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w zał.).

2.3    Teren inwestycji jest wpisany do rejestru zabytków województwa warmińsko-mazurskiego na podstawie decyzji WKZ nr 93/2016 nr rej. A-4626.

2.4    Wykonawca zapewni na swój koszt kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi umożliwiającymi realizacji robót budowlanych, posiadającego uprawnienia do prac przy zabytkach.

2.5    Przedmiar robót (należy traktować jako dokument pomocniczy określający szacunkowe ilości robót jakie należy wykonać w ramach zadania).

 

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Oferty oceniane będą punktowo według następującej zasady: kryterium – cena 80%, kryterium – okres rękojmi – 20%.

a)   kryterium - cena 80%

                                                             najniższa cena ofertowa [zł brutto}

 Ilość punktów badanej oferty = --------------------------------------------------------- x 80 pkt,

przy czym 1 pkt = 1%,                                  cena oferty badanej  [zł. brutto]

b)   kryterium – okres rękojmi 20 %

                                                    okres rękojmi  badanej oferty [lata]

 Ilość punktów badanej oferty =  ---------------------------------------------------------- x 20 pkt,

przy czym 1 pkt = 1%                                Najdłuższy okres rękojmi [lata].

 

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 10 lat, nie może ulec zmianie po złożeniu oferty.

Oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i nie będzie podlegała odrzuceniu.

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100 %.

Jeżeli nie można wybrać oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Termin realizacji zamówienia:  24.04.2020 r.

 • Miejsce realizacji zamówienia: działka nr 361/1  przy  ul. Turystycznej w m. Giżycko.

 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Zawartość oferty.

 1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

grzegorz.witkowski@gizycko.pl    

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Klienta pom. Nr 7                  

w terminie do 17.02.2020 r . do godz. 12.00.

 1. Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

          „Oferta – „Budowa oświetlenia    parkowego wzdłuż  muru Carnot’a  na odcinku od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru”.

 1. Ofertę należy sporządzić wg załącznika nr 1 – formularz oferty.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

 Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone w internecie na stronie  Zamawiającego z ogłoszeniem o niniejszym zapytaniu ofertowym, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia zapytania  zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy  –   do 3 dni od dnia wyboru oferty.

7. Postanowienia końcowe.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania  lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu.

2) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

3) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

4) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

5) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

6) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

7) odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy, lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy.  

8. Link do dokumentacji, pozwoleń na budowę STWIOR, przedmiaru robót:

http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/Dokumentacja_przedmiar_pozwolenia_osw._do_amfiteatru.zip

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz oferty.

Załącznik nr 2 – projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Pozwolenie WKZ.

Załącznik nr 4 – Projekt Budowlany wykonawczy „Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku
                           od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru”.

Załącznik nr 5 – Projekt budowlany wykonawczy „Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku

                           od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej.

Załącznik nr 6 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Załącznik nr 7 – Przedmiar robót.

Załącznik nr 8 – Pozwolenie na budowę.

                                                                                                             ………………………….

                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lutego 2020 12:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 522
19 lutego 2020 08:07 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wynikach18022020.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 lutego 2020 12:29 (Grzegorz Witkowski) - Opublikowanie dokumentu.
10 lutego 2020 12:28 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_wpi70135122020gw_z_dnia_10022020.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)