Przetargi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę dwóch domków handlowych na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKÓW HANDLOWYCH NA PLAŻY MIEJSKIEJ

1.      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony                           na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych                         na planie  w załączniku nr 1 jako stanowiska 2 i 3 z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych                            i sprzedaży lodów oraz alkoholu; istnieje możliwość prowadzenia działalności usługowej.

 

2.      Na powyższych stanowiskach są zlokalizowane domki handlowe o wyglądzie                                  i parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2.

 

3.      Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 10.03.2020 r.  o godz. 1030  w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

4.      Okres dzierżawy będzie trwał od 01.05.2020 do 31.08.2020 r. 

 

5.      Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka                na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18  opisanej                                               w KWOL1G/00026017/5

 

6.      Domki handlowe nie będą posiadały żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych                            i elektrycznych i takich przyłączy nie będzie można wykonać.

 

7.      Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 3 000,00 zł  /trzy tysiące 00/100/ od każdego domku.

 

8.      Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.  /sto 00/100/

 

9.      Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona  o należny podatek VAT.

 

10.  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. /jeden tysiąc 0/100/  (z  podaniem numeru stanowiska na jakie wpłacamy wadium)               na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 08.03.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków  na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

11.  Jedno wadium upoważnia do udziału w przetargu na jedno wskazane stanowisko.

 

 

12.  Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli                              się od zawarcia umowy.

 

13.  Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu,                    a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 

 

14.  Terminy wnoszenia  rocznego czynszu w dwóch równych ratach, za rok 2020: I- sza rata płatna do 30.04.2020 r., II -ga rata  płatna do 31.07.2020 r.

 

15.  Dzierżawca ma obowiązek opłacić podatek od  dzierżawionego gruntu bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

16.  Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

            podać komisji przetargowej dane:

           a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b)   w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

                 organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, 

                 nr NIP

             - okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić

               pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby             fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

 

             - złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi

              w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

17.   Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez

 wydzierżawiającego, pod  rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

18.  Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów                               w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży                                  na dzierżawcy. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

19.  Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E    w km 151,733 – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej w Giżycku. 

 

20.  W  przypadku organizacji imprez na terenie Plaży Miejskiej dopuszcza się do handlu inne podmioty.

 

21.  Ogłaszający zastrzega, że  w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego typu lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować                                         z  roszczeniem wobec wydzierżawiającego.

 

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.02.2020
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2020 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 551
12 marca 2020 15:05 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_domek_2_i_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 14:36 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_domki_2_i_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 lutego 2020 14:36 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)