Przetargi

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet


Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

 

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 na:

„Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”


II.  Zakres przedmiotowy zamówienia:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi na rzecz Zamawiającego dostępu do sieci Internet w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1,
  • Parafowany projekt umowy lub oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści umowy stanowiącej Załącznik Nr 2.

IV.  Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostępu do sieci Internet:

a) symetryczne łącze o gwarantowanej przepustowości download/upload 1/1 Gb/s,

b) publiczna adresacja IP – 512 adresów z puli posiadanej przez Zamawiającego,

c) 24 godzinny dostęp do usługi,

d) SLA na poziomie 99,8%,

e) czas reakcji na zgłoszenie 2 godz. , czas usunięcia awarii maksymalnie 8 godzin od chwili zgłoszenia,

f) Wykonawca dostarczy statystyki MRTG (Multi Router Traffic Grapher) w formie elektronicznej na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania umowy,

g) miejsce świadczenia usługi: 11-500 Giżycko, Al. 1 Maja 14,


V. Termin wykonania zamówienia: od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

VI. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VII. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VIII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.


IX. Termin składania ofert upływa dnia 3.12.2019 r. o godz. 10.00. Oferty należy dostarczyć

a) do siedziby Zamawiającego Punkt Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet”,

b) elektronicznie na skrzynkę podawczą Gminy Miejskiej Giżycko /umgizycko/SkrytkaESP, temat Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet.

c) Termin związania ofertą – 14 dni.

d) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Szymon Grabowski – tel. 87 732 41 40, e-mail: it@gizycko.pl

e) Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019.11.13
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 listopada 2019 14:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 517
16 grudnia 2019 15:15 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2019 13:43 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. zmiana zapisu w punkcie III (Dokument opublikowany)
26 listopada 2019 13:43 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)