Przetargi

ZAPROSZENIE do składania ofert na „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. I.            Postanowienia ogólne:

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zdania kwotę poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, (Dz. U.                        z 2019 r. poz. 1843) wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy Pzp.

 1. II.            ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 11, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: pn. 8.00 -16.00, wt.-pt. 7.30-15.30

NIP: 845-19-51-457

e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: sylwia.nowak@gizycko.pl

Znak postępowania: BP.042.9.1.2019.SN

 

 1. III.            SPOSÓB UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

a)      strona internetowa Zamawiającego tj. www.bip.gizycko.pl/przetargi/

b)      zaproszenie do składania ofert wykonawcom, świadczącym w ramach prowadzonej przez nich działalności usługi będące przedmiotem zamówienia.

 

 1. IV.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOD CPV: 73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”

 

 1. Opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” w oparciu o strukturę i plan dokumentu rekomendowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z analizą elementów z zakresu Smart City (szczegółowo: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/gepard-ii--transport-niskoemisyjny-czesc-2/informacje-o-naborze-/ .

1.1.Dokument zostanie przygotowany w oparciu głównie o fiszkę – zarys strategii rozwoju elektromobilności, obowiązujące przepisy prawa, dokumenty programowe, raporty środowiskowe, dane GUS, analizy własne Wykonawcy i inne dostępne materiały.

1.2.Dokument „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” będzie zgodny z dokumentami wyższego rzędu (strategiami i programami ogólnomiejskimi w długiej i średniej perspektywie) oraz strategiami i planami dziedzinowymi - Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”, przyjętego przez Radę Ministrów 16.03.2017 r., Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, przyjętych przez Radę Ministrów 29.03.2017 r., Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.; Ustawy powołującej Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, tj. ustawy z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

1.3.Dokument „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” będzie spójny z lokalnymi dokumentami strategicznymi i planistycznymi właściwymi dla Gminy Miejskiej Giżycko (m.in. Strategia rozwoju Giżycka na lata 2015-2025, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Giżycka na lata 2015-2020).

1.4.Przygotowanie dokumentu powinno odbyć się przy aktywnym udziale mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Włączenie mieszkańców rozumiane jest jako:

a)      konsultacje społeczne: organizacja czterech spotkań z mieszkańcami, przedstawicielami różnych grup społecznych, podczas których mieszkańcy będą mieli możliwość wskazania oczekiwań wiążących się z rozwojem elektromobilności, a wskazania te będą kluczowe dla dostosowania rozwiązań do ich potrzeb. Celem konsultacji społecznych będzie przedstawienie projektu dokumentu i zebranie uwag, opinii i kart projektów od uczestników. Na spotkanie informacyjno-konsultacyjne Zamawiający udostępni pomieszczenie;

b)      przeprowadzenie konsultacji w formie papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy dostępnych na stronie BIP. Na zakończenie Wykonawca opracuje rejestr wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych, zredaguje końcową wersję dokumentu oraz przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji,

c)      przygotowywanie materiałów na stronę internetową Zamawiającego, która pełnić będzie funkcję informacyjną, dotyczącą kolejnych rozwiązań, przy jednoczesnej możliwości ich oceny przez mieszkańców (przekazywanie materiałów Zamawiającemu, który udostępni na swojej stronie internetowej),

d)      przygotowanie i rozpropagowanie plakatów promocyjnych oraz broszury informacyjnej dotyczącej planu strategii, przybliżającej mieszkańcom rozwiązania inteligentne w mieście, która zostanie udostępniona uczestnikom konsultacji społecznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego,

e)      przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do strategii rozwoju elektromobilności oraz jej omówienie podczas konsultacji społecznych, połączonych z prezentacją niskoemisyjnego środka transportu oraz spotkaniem z ekspertem w dziedzinie ochrony środowiska.

f)       przeprowadzenie badań dotyczących deklaracji korzystania z komunikacji publicznej oraz zapotrzebowania związanego z najczęściej odwiedzanymi lokalizacjami. Możliwość składania deklaracji również za pośrednictwem wyżej wspomnianej strony internetowej,

g)      opracowanie przez Wykonawcę elektronicznej ankiety, sprawdzającej ogólny poziom zadowolenia mieszkańców z życia w Giżycku, wskazującej najbardziej istotne z perspektywy użytkowników problemy związane z komunikacją i transportem,

h)      opracowanie raportu w oparciu o przeprowadzone spotkania i wypełnione ankiety, wskazującego kierunki dalszych działań w zakresie przygotowania strategii.

1.5.Prace nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” będą oparte na współpracy z wszystkimi grupami interesariuszy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaangażowanie społeczności lokalnej do udziału w konsultacjach, na każdym etapie tworzenia dokumentu będącego przedmiotem niniejszego postepowania.

1.6.Przeanalizowanie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu w porozumieniu z właściwą instytucją, o której mowa w art. 57 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.).

W razie zaistnienia konieczności Wykonawca opracuje prognozę oddziaływania na środowisko , obejmującą:

- przygotowanie pisma do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko w tym od wykonania prognozy odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”. W przypadku braku zgody na w/w organów na odstąpienie opracowania w/w dokumentów należy je opracować;

- sporządzenie prognozy, uzyskanie odpowiednich opinii, zapewnienie udziału społeczeństwa – podanie dokumentu wraz z prognozą do publicznej wiadomości, zebranie uwag i ich analiza (rozpatrzenie i uwzględnienie tych zasadnych), sporządzenie podsumowania procedury SOOŚ 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze w wersji elektroniczna (wersja nieedytowalna w postaci pliku PDF i wersja edytowalna w postaci pliku MS Word).

1.7.Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac nad „Strategią Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”.

1.8.Wykonawca zobowiązuje się do czynnego uczestnictwa w trzech spotkaniach roboczych z Zespołem powołanym przez Zamawiającego, tj. spotkanie organizacyjne, robocze oraz podsumowujące prace nad „Strategią Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”.

 1. Przygotowanie prezentacji multimedialnej zawierającej m.in. cele, wnioski, zadania wprowadzone do strategii rozwoju elektromobilności oraz jej omówienie podczas wskazanych przez Zamawiającego Komisji Problemowych Rady Miejskiej oraz Sesji Rady Miejskiej, mającej na celu przyjęcie dokumentu do realizacji.
 2. Jeżeli w trakcie opracowywania dokumentu lub po jego przyjęciu do realizacji zostaną złożone uwagi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub wskazany przez niego podmiot, Wykonawca dokona stosownych korekt lub poprawek w toku bieżących prac lub w ramach udzielonej gwarancji.

W przypadku konieczności uaktualnienia dokumentacji, Wykonawca w terminie 7 dni, dostosuje ją do aktualnych wytycznych na polecenie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnej aktualizacji dokumentu wykonanej nieodpłatnie, każda kolejna aktualizacja będzie przedmiotem odrębnego zlecenia.

 1. Ostateczna forma opracowania dokumentu zostanie ustalona z wybranym wykonawcą za porozumieniem stron z uwagi na innowacyjny charakter rozwoju elektromobilności.
 2. Wersja ostateczna Strategii zostanie przedstawiona Zamawiającemu w celu akceptacji do 1 czerwca 2020 roku.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wersji skróconej/streszczenia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” do 1 czerwca 2020 roku.
 4. Ostateczna wersja „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” zostanie przekazana przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru usługi. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 5 egzemplarzy dokumentu w wersji papierowej oprawionej w sztywną oprawę (format A4). Do każdego egzemplarza w wersji papierowej Wykonawca dołączy wersje elektroniczną dokumentu w dwóch opcjach: plik nieedytowalny (PDF) oraz plik edytowalny (MSWord).

 

 1. V.            WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego doświadczenia oraz zasobów kadrowych. Warunki zostaną spełnione jeżeli:

 1. Doświadczenie: oferent udokumentuje, że w okresie 3 lat przed terminem składania ofert

a)      wykonał co najmniej pięć strategii (programy, plany, itp.) związane tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców,

b)      przeprowadził co najmniej cztery badania ankietowe elektroniczne (przygotowanie ankiety wraz z opracowaniem wyników badania) na poczet prowadzonych prac związanych z przygotowaniem / wdrożeniem / monitorowaniem dokumentu strategicznego / planistycznego.

 1. Zasób kadrowy: oferent wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem składającym się z co najmniej trzech osób. Każda z nich, samodzielnie lub będąc członkiem zespołu w okresie ostatnich trzech lat opracowała dokumenty o charakterze związanym tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem, zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością. Co najmniej jedna osoba w zasobie kadrowym przeprowadziła strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.

 

 1. VI.            KRYTERIA OCENY OFERT:

 

Oferta spełniająca warunki udziału w postępowaniu (kryteria dot. doświadczenia oraz zasobu kadrowego) będzie poddana ocenie merytorycznej. Zamawiający może poprosić Wykonawcę o złożenie wyjaśnień lub uzupełnień do złożonej oferty cenowej. Poprawnie złożona oferta wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie warunków formalnych postępowania poddawana jest dalszej ocenie.

 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o poniższe kryteria:

 

 1. 1.      CENA ZA WYKONANIE ZADANIA – 60%

 

                        najniższa cena ofertowa brutto

CENA =  --------------------------------------------------------  x 100 pkt. x 60%

                           cena oferty badanej brutto

 

 1. 2.      DOŚWIADCZENIE – 40% (maksymalnie 40 pkt.)

 

Dla kryterium doświadczenia punkty będą przyznawane według przyjętego sposobu:

 • 1-4 opracowania strategii (programy, plany, itp.) związane tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców – 0 pkt.,
 • min. 5 opracowanych strategii (programy, plany, itp.) związanych tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców – 10 pkt.,
 • 6-7 opracowanych strategii (programy, plany, itp.) związanych tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców – 20 pkt.,
 • 8-9 opracowanych strategii (programy, plany, itp.) związanych tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców – 30 pkt.,
 • 10 i więcej opracowanych strategii (programy, plany, itp.) związanych tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców – 40 pkt.

 

Najkorzystniejszą i wybraną do realizacji będzie oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów.

 

 1. VII.            TERMIN REALIZACJI UMOWY I SPOSÓB PŁATNOŚCI:

 

 1. Wymagany termin wykonania całości zadania: do 30 czerwca 2020 roku, po zatwierdzeniu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” przez Radę Miejską w Giżycku.
 2. W przypadku nie zatwierdzenia dokumentu przez Radę Miejską w Giżycku, wynikającego z wadliwości dokumentu, zmiana terminu zawarta zostanie w aneksie do umowy.

 

 1. VIII.            TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY:

 

1. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z pozostałymi załącznikami (Załącznik nr 2,3,4).

2. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/y wskazaną/e w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo (na potwierdzenie należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo).

3. Ofertę należy złożyć do dnia 18 listopada 2019 r. do godziny 12.00 .

4. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

do dnia 18.11.2019 r. do godz. 12.00

 

5. Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022 - nie otwierać przed dniem 18.11.2019 r. do godziny 12.00”.

6. Termin składania ofert upływa 18.11.2019 r. o godzinie 12.00. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie ma data wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłka pocztową czy kurierską.

7. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój 122.

 1. IX.            INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

 

Z udziału w realizacji zamówienia wykluczony zostaje Oferent, który:

- złożył ofertę po terminie, niekompletną lub opracowaną w niewłaściwy sposób,

- złożył ofertę nie spełniającą kryteriów formalnych (dotyczących doświadczenia i zasobów

   kadrowych) lub pomimo wezwania do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień, nie wywiązał się

   z powyższego,

- powiązany jest osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 1. X.            INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH:

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania – poprzez przesłanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do wszystkich oferentów drogą e-mailową.

2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o  wyborze Wykonawcy, ale nie później niż 3 dni robocze od ogłoszenia wyniku postępowania – wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

 1. XI.            KLAUZULA INFORMACYJNA ZAMAWIAJĄCEGO Z ART.13 RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest w Urzędzie Miejskim w Giżycku jest Burmistrz Miasta Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, adres e-mail: urzad@gizycko.pl, tel. 87 732 41 11,
 • sposób kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Miejskiego w Giżycku - pod adresem e-mail: dpo@gizycko.pl [1],
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na opracowanie „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Pzp;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zasady regulujące udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Miejską Giżycko prowadzonego przez Urząd Miejski w Giżycku lub udzielanie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019-2022”;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[2];

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO[3];

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO.

 

 1. XII.            OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ:

 

Sylwia Nowak – Biuro Projektów, Urząd Miejski w Giżycku

tel. 87 732 41 66, e-mail. sylwia.nowak@gizycko.pl

 

 1. XIII.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 2. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego w szczególności:

a)      jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b)      ze względu na konieczność usunięcia wad zapytania, dostosowania zapytania do wymagań powszechnie obowiązującego prawa lub innych regulacji wiążących Zamawiającego,

 1. Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytane ofertowe w całości lub części, w każdym czasie, bez podana przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zapytania ofertowego,

b)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

c)      wyłącznej interpretacji zapisów zapytania ofertowego,

d)     odwołania postępowania, unieważnienie go.

 1. Po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy zamówienia w ciągu 3 dni nastąpi podpisanie umowy z wybranym (zgodnie z zasadą konkurencyjności) Wykonawcą. W przypadku gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający może podpisać umowę z kolejnym Wykonawcą, który w toku prowadzonego badania ofert otrzymał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 2. Wykonawca zobowiąże się w stosownym oświadczeniu do przeniesienia całości praw majątkowych praw autorskich do rezultatów – w tym ich elementów składowych – prac wykonawcy, przy pomocy, których Zamawiający zrealizuje przedsięwzięcie pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Giżycka na lata 2019 – 2022”, na wszystkich polach eksploatacji potrzebnych Zamawiającemu do korzystania z rezultatów tych prac. Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do zapewnienia, że przenoszone majątkowe prawa autorskie nie będą w chwili ich przejścia na Zamawiającego obciążone prawami na rzecz osób trzecich, a także, że osoby uprawnione z tytułu osobistych praw autorskich nie będą wykonywać takich praw w stosunku do Zamawiającego lub jego następców prawnych.
 3. Okres związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

 

a)      Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

b)      Załącznik nr 2 Wykaz opracowanych strategii (programy, plany, itp.) związanych tematycznie z ochroną środowiska, powietrza, gospodarką niskoemisyjną, ograniczaniem niskiej emisji, transportem zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, elektromoblinością dla obszaru zamieszkałego przez więcej niż 20 tys. mieszkańców.

c)      Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

d)     Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 

 

……………….…………………..………

/Zamawiający/

 [1] Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.

[2] Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[3] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.10.2019
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 października 2019 14:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jagoda Nowicka
Ilość wyświetleń: 877
10 grudnia 2019 12:24 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2019 14:41 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 października 2019 14:40 (Jagoda Nowicka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)