Przetargi

Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia.

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 tys. euro

 

Nazwa zamówienia: 

 „Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia”.

 

 

                                       

Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

                                             

 

 1.     INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

1.1.  Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na

rzecz Zamawiającego pn.: „Przebudowa fragmentu drogi al. Wojska Polskiego w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z przebudową odwodnienia”.

- Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

- Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1025), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 – ze zmianami).

1.2.  Dane Zamawiającego:

                konto bankowe:                                                                                 Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko  

                nr konta bankowego:                                                                        42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

                NIP:                                                                                                        845-19-51-457

                dokładny adres do korespondencji:                                                Urząd Miejski

                                                                                               al. 1 Maja 14

                                                                                               11 – 500 Giżycko

                e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:                       michalina.bielecka@gizycko.pl

                znak postępowania:                                                                           WPI.7021.1.11.2019.MiBi

                Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W ramach inwestycji wykonane zostanie:

 1. Wykonanie robót rozbiórkowych dot. jezdni i chodników;
 2. Przebudowa części odwodnienia zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną obejmująca wykonanie:
  1. Studni włazowej PCV Dn = 1000 mm i głębokości ok. 1,6 m – 1 szt.
  2. Wpustów ulicznych o średnicy Dn = 500 mm i głębokości ok. 1,6 m – 4 szt.
  3. Przykanalików o łącznej długości ok. 19,00 mb;
 3. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w postaci progu zwalniającego płytowego
  wraz z podbudowami na jezdni al. Wojska Polskiego zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert. Próg zwalniający wykonać z kostki brukowej betonowej bezfazowej  w kolorze czerwonym gr. 8 cm na podbudowie z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm i podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem – warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm. Próg wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U z 2003 Nr 220, poz.2181 z późn. zm.).
 4. Wykonanie robót odtworzeniowych pozostałych nawierzchni chodników i zieleni.
 5. 5.     Wykonanie mapy inwentaryzacyjnej wraz z aktualizacją użytków na działkach geod. nr 1-3/8, miasto Giżycko.
 6. 6.     Wykonanie oznakowania poziomego w całości zgodnie ze stałą organizacją ruchu, tj. wykonanie znakowania poziomego 2x P-25, P-10.
 7. 7.     Wykonanie oznakowania pionowego jedynie w zakresie oznakowania progu zwalniającego. Zamawiający przekaże Wykonawcy znaki pionowe ostrzegawcze i zakazu z tabliczką w celu montażu.

 

UWAGA!: Zamawiający przekaże uzgodnioną stałą organizację ruchu niezwłocznie z chwilą uzyskania stosownych zatwierdzeń.

 

3.     TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.       Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej w terminie do dnia 15 września 2019 r.

2.       Miejscami wykonania zamówienia są tereny stanowiące mienie komunalne Gminy Miejskiej Giżycko, działki geod. nr: 1-3/8 –Al. Wojska Polskiego w Giżycku.

 

4.     ZAWARTOŚĆ OFERTY:

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   
1.       „Formularz oferty cenowej” przygotowane zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do zaproszenia, „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr  2 do zaproszenia,
2.       oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne                            i społeczne  lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,   
3.       oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

 

5.     OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest :  

Michalina Bielecka                     –                             inspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120,

e-mail:   michalina.bielecka@gizycko.pl

6.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:

6.1    Termin składania ofert upływa dnia 01 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2    Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

michalina.bielecka@gizycko.pl

          z opisem zamówienia w tytule wiadomości.

Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

6.3    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 sierpnia 2019 roku, o godz. 12.20 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

6.4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

7.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS OKREŚLENIA CENY:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów tj. cena i okres rękojmi

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90 pkt.

Okres rękojmi

10 pkt.

 

 

7.1. Kryterium – ceny:

        Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:            

Cp = Co/ Cb x 90 pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2   Kryterium – okresu rękojmi:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium rękojmi (Or) zostanie obliczona zgodnie
z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu rękojmi na wykonane roboty budowlane zastrzegając, iż minimalny termin rękojmi wynosi 5 lat wg poniższego wzoru:

a)       5 lata rękojmi      – 0 punktów,

b)       6 lata rękojmi      – 5 punktów,

c)       7 lat i więcej        – 10 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 „Formularza oferty cenowej” (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę w pkt. 3 „Formularza oferty cenowej” (załącznik nr 1 do zaproszenia) terminu rękojmi, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin rękojmi, tj. 5 lat.

Oferta z terminem rękojmi 7 lat i więcej otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3   Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Or,  gdzie:

                gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Or – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Okres rękojmi”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się
w górę.

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

-          zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-          żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-          swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-          zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-          odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-          wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-          odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub

któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

8.2    Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

 

9.     ZAŁĄCZNIKI:

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

Ÿ  Załącznik nr 1 do zaproszenia         -           Formularz oferty cenowej,

Ÿ  Załącznik nr 2 do zaproszenia         -           „Wzór Umowy”,

Ÿ  Załącznik nr 3 do zaproszenia         -           Przedmiar robót

Ÿ  Załącznik nr 4 do Zaproszenia        -            Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy

 odwodnienia części drogi al. Wojska Polskiego

 w Giżycku

Ÿ  Załącznik nr 5 do Zaproszenia        -            Załącznik graficzny nr 1

Ÿ  Załącznik nr 6 do Zaproszenia        -            Stała organizacja ruchu

   

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michalina Cieloszczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2019 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 777
05 sierpnia 2019 12:58 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 lipca 2019 10:27 (Ewa Kuliś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 lipca 2019 14:33 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.