Przetargi

Rozbiórka Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku.

  

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 UWAGA - ZAMAWIAJĄCY DOKONAŁ MODYFIKACJI ZAPROSZENIA

 Nazwa zamówienia: 

Rozbiórka Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku.

 

   

1.     Informacje wprowadzające

1.1     Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Rozbiórka Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy     ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku.

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1025 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

1.2     Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                   Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                           42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                      Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                             WPI.7011.25.2018.MC

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje rozbiórkę Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nabrzeżnej w Giżycku.

a)       Wymiary budynku:

-      Długość -54,02 m

-      Szerokość -12,90 m

-      Powierzchnia zabudowy -652,36 m2

b)      Zakres robót do wykonania:

-     W porozumieniu z właścicielami zdemontować przyłącze elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telefon oraz instalacje wewnętrzne;

-     Zdemontować stolarkę okienną i drzwiową;

-      Zdjąć pokrycie z blachy trapezowej jednocześnie demontując obróbki blacharskie;

-     Rozebrać sufit odwieszany;

-     Rozebrać kratownice stalowe i stężenia kratowe;

-     Rozebrać kominy wraz ze ścianami przyziemia;

-     Rozebrać posadzkę;

-     Rozebrać ściany fundamentowe i fundamenty;

-     Zasypać wykop po fundamentach uzyskując wskaźnik zagęszczenia Is = 0,98;

-     Wykonać humusowanie i obsianie trawą terenu po rozbiórce;

-      Uporządkować teren rozbiórki.

c)       Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

-      Zaproszeniem do składania ofert,

-      Dokumentacją techniczną,

-      Projektem umowy.

Uwaga!  Sposób utylizacji mienia ruchomego znajdującego się w istniejącym budynku, należy uzgodnić z zarządcą nieruchomości tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Moniuszki 5,
11-500 Giżycko.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt budowlany.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1     Termin wykonania zamówienia: 28.06.2019 r.

3.2     Miejsce wykonania zamówienia – ul. Nabrzeżna 15, dz. nr ewid. 1-311, miasto Giżycko.

 

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1     Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2     Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3     Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.4     Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.5     Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michalina Cieloszczyk - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1     Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2019 roku o godz. 1200.

6.2     Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.3     Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.4     Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.06.2019 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium ceny przedstawionej w ofercie, wg. poniższego wzoru:

 

Po =Co/Cb× 100pkt.

gdzie:

Po – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

 

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

 

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1     Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1     Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       załącznik nr 1 do zaproszenia   -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia   -           Projekt umowy,

c)       Projekt rozbiórki

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.06.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michalina Cieloszczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 czerwca 2019 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 642
19 czerwca 2019 14:34 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyniku_postepowania_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 09:12 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [formularz_oferty_cenowej_po_modyfikacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 czerwca 2019 09:11 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [umowa_po_modyfikacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)