Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior +”

 

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

 Nazwa zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior +”

 

                                               

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

 

Giżycko, marzec 2019 r.

 

 

1.     Informacje wprowadzające

1.1      Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej na zadanie pn.: Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Pionierskiej 13 w Giżycku na potrzeby Dziennego Domu „Senior +”

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2      Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                          Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                           845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:             Urząd Miejski w Giżycku

                                                  Al. 1 Maja 14

                                                  11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                    WPI.7011.26.__.2018.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

1.3      Dane Użytkownika obiektu:

a)       nazwa: Centrum Integracji Społecznej w Giżycku, ul. Pionierska 13, 11-500 Giżycko,

b)      adres e-mail: cis@gizycko.pl,

c)       telefon: 798 610 466.

1.4      Przedmiotowy teren opracowania objęty jest Uchwałą nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko, terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, Al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim. Teren oznaczony jest symbolem 1U. MPZP dostępny jest na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/1212/wiadomosc/15783/

1.5      Parametry techniczne budynku dydaktycznego ze stołówką:

a)       Powierzchnia zabudowy – ok. 422 m2,

b)      Powierzchnia użytkowa:

-        budynek dydaktyczny – ok. 935 m2,

-        budynek żywieniowy – ok. 60 m2.

c)       Ilość kondygnacji nadziemnych – 4 (3 nadziemne, 1 podziemna),

d)      Konstrukcja budynku – tradycyjna,

1.6      Obiekt znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

1.7      Do budynku wykonane są przyłącza: energetyczne, ciepłownicze, wodne, kanalizacji sanitarnej, teletechniczne, gazowe.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

2.1   Przedmiot zamówienia

a)   Budowa zewnętrznego dźwigu osobowego (etap I),

b)  Przebudowa i remont pomieszczeń na pierwszej kondygnacji w zakresie (etap II):

-        pomieszczenie nr 1 – wykonanie przepierzeń w celu wyodrębnienia 3 pomieszczeń, montaż drzwi przesuwnych,

-        pomieszczenie nr 3 – wykonanie ściany działowej, montaż drzwi przesuwnych,

-        pomieszczenie nr 5 – adaptacja toalety na prysznic, wymiana urządzeń, remont podejść dopływowych i odpływowych,

-        pomieszczenie nr 6 – wykonanie ściany działowej, montaż drzwi przesuwnych,

c)   dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów związanych ze zmianą sposobu użytkowania w niezbędnym zakresie (etap III),

2.2   Zakres zamówienia:

a)  inwentaryzacja obiektu,

b)  koncepcja architektoniczna z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym w wersji papierowej - 1 egzemplarz,

c)  projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, warunków, opinii, odstępstw, decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, projekt należy podzielić na 3 etapy realizacji 5 egzemplarzy,

d)  branżowe projekty wykonawcze w wersji papierowej – 3 egzemplarze,

e)  kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót sporządzone w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze,

f)   specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze,

g)  udzielanie przez Wykonawcę Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień na pytania Wykonawców, zadawanych w toku późniejszego postępowania o udzielenie zamówienia,

h)  pełnienie nadzoru autorskiego,

2.3   Forma przedmiotu zamówienia

a)  Powyższe opracowania należy dostarczyć  w formie papierowej  w ilościach egzemplarzy podanych powyżej  oraz w postaci elektronicznej na opisanej płycie CD lub DVD -  2 kpl. (w postaci nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnej - dopuszczalne formaty tekstowe: .doc, .docx, .rtf, rysunkowe: .dwg, .dxf, kosztorysowe: .ath).

b)  Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu precyzyjne opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na roboty budowlane zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

3.     Inne postanowienia

a)       Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeśli tylko pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami techniki i współczesnej wiedzy,

b)      Wykonawca jest zobowiązany udzielać Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień, wskazówek oraz możliwych do przewidzenia w chwili tworzenia projektu proponowanych rozwiązań,

c)       Należy stosować rozwiązania możliwie do zrealizowania z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego z zachowaniem odpowiedniego poziomu komfortu użytkowania oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych (obniżona sprawność sensoryczna i ruchowa).

d)      Do budowy dźwigu powinna zostać przyjęta technologia umożliwiająca zakończenie robót dla etapu I i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w terminie nie dłuższym niż 100 dni.

4.     Kontakt z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

-        Michał Babiak - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl

5.     Termin wykonania zamówienia

5.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

5.2. Termin dostarczenia koncepcji dla Zamawiającego – 21 dni od daty podpisania umowy. Zamawiający uzgodni dokumentację w terminie 14 dni.

5.3. Termin wykonania elementów zamówienia wyszczególnionych w ust. 2.2 a)-g): 80 dni od daty zaakceptowania koncepcji.

5.4. Termin wykonania elementów zamówienia wyszczególnionych w ust. 2, pkt. h) - 3 dni.

5.5. Termin pełnienia nadzoru autorskiego – od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia uzyskania pozwolenia  na użytkowanie obiektu. Planowany termin zakończenia robót –II.2020r.

6.     Lokalizacja przedmiotu opracowania

6.1.    Giżycko, ul. Pionierska 13

7.     Opis sposobu przygotowania oferty

7.1. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiającym w żadnym wypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.

7.3. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

7.4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, napisana piórem lub długopisem lub na maszynie do pisania lub na komputerze.

7.5. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione. Zaleca się aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami do oferty były ponumerowane kolejnymi numerami i spięte w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

7.6. Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

a)    Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

b)    Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

c)    Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

8.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

8.1. Termin składania ofert upływa dnia 20.03.2019 roku o godz. 1000.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

8.2. Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 4, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

8.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2019, o godz. 1020 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

9.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Doświadczenie

20pkt.

 

9.1.  Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – najniższa cena złożonej oferty,

Cb – cena oferty badanej,    

9.2.  Kryterium – doświadczenie:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium doświadczenie (D) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

  Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do ilości wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat dokumentacji projektowo – kosztowych, na budowę obiektów budowlanych wyposażonych w dźwig osobowy lub osobowo-towarowy,  wg poniższego wzoru:

a) brak lub 1 wykonane opracowanie – 0 punktów

b) 2-4 wykonanych opracowań – 10 punktów,

c) 5 i więcej wykonanych opracowań – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie złożonego wykazu wykonanych prac projektowych wg załącznika nr  3 do Zaproszenia.

9.3.  Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

Po = Cp + D, gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

D – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „ Doświadczenie”

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert otrzymały taką samą ilość punktów  Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5  i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności gdy cena całkowita jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o VAT lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnień.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana przez Zamawiającego ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

10. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione    po wyborze oferty

10.1.  W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

10.2.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego  rozstrzygnięcia postępowania.  

10.3.  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

11. Postanowienia końcowe

11.1.  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)    zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)    swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)    odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

11.2.  Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)         z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)        któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)         który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 11.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

11.3.  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

12. Załączniki

12.1 Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       Załącznik nr 1 do zaproszenia     -  Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia     -  Projekt umowy,

c)       Załącznik nr 3 do zaproszenia     -  Wykaz zrealizowanych dokumentacji,

d)      Załącznik nr 4 do zaproszenia     -  Zakres prac do zaprojektowania

e)       Załącznik nr 5 do zaproszenia     -  Instrukcja bezpieczeństwa stanu ppoż. stanu istniejącego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.03.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Babiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2019 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 780
22 marca 2019 11:45 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 marca 2019 15:27 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
12 marca 2019 15:27 (Michał Babiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)