Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z projektowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej

Giżycko, dn. 26 lutego 2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Giżycku

ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41

e-mali: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Ewelina Antoniak – Wydział Mienia, tel.: 798-613-151,

e-mail: ewelina.antoniak@gizycko.pl

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

 

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

 

Celem Rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Przedmiot rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy

 1. Przedmiotem Rozeznania jest ustalenie ceny wykonania usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z projektowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej, z opcją zawarcia umowy z oferentem, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą. Określenie w formie operatu szacunkowego jednorazowego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym powinno nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami oraz aktualną wiedzą i standardami zawodowymi.

2. Przedmiot zamówienia – ustalenie ceny wykonania usług w zakresie sporządzenia operatów szacunkowych dotyczących ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z projektowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej. Oferowana cena dotyczy jednej działki ewidencyjnej przeznaczonej do obciążenia służebnością przesyłu, natomiast przedmiotem wyceny  w ramach jednego operatu szacunkowego może być więcej niż jedna działka ewidencyjna.

3. Okres trwania umowy – od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

4. Uszczegółowiony zakres prac:

 • wykonanie operatów szacunkowych dotyczących ustalenia jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu w związku z projektowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przedmiotem wyceny w ramach jednego operatu może być więcej niż jedna działka ewidencyjna, natomiast oferowana cena dotyczy jednej działki ewidencyjnej,
 • operaty szacunkowe winny zawierać zarówno część opisową jak i graficzną; dokumentacja fotograficzna nieruchomości winna być zamieszczona w operacie szacunkowym bądź dołączona na nośniku informacji w postaci płyty CD w formacie JPG, stanowiącym załącznik do operatu szacunkowego wyceny nieruchomości; dokumentacja winna obrazować stan faktyczny nieruchomości wg stanu na dzień dokonania jej wyceny.

5. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania usługi, które będą w jego posiadaniu.


6. Usługa wykonania jednego operatu szacunkowego powinna być wykonana w terminie 21 dni od dnia jej zlecenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub pisemnego powiadomienia.

7. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnych usług powinno być każdorazowo wyjaśnione pisemnie, z podaniem przyczyn jego wystąpienia.

8. Istotne dla stron postanowienia zostaną wprowadzone we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Rozeznania.

 

 

Przygotowanie oferty

 

 1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 2) do niniejszego Rozeznania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.
 2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
  • Formularz ofertowy (załącznik nr 2),
  • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, w sytuacji, gdy osoby składające ofertę nie są ujawnione w odpowiednich rejestrach potwierdzających ich umocowanie,
  • Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w Dziale V Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2204) złożone na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 3

 3. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta wyceny nieruchomości – służebność przesyłu 2019”.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w ramach niniejszego postępowania.

5. Dopuszcza się powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. Informacje na temat udziału podwykonawców należy zamieścić na Formularzu ofertowym.

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego do dnia 08 marca 2019 r. do godz. 15.30.

7. Ceny powinny być ujęte w formie ryczałtu. Zamawiający nie odpowiada za błędy w wycenie Wykonawcy usług, a cena nie może ulec zwiększeniu ze względu na okoliczności, których Wykonawca nie wziął pod uwagę przy wykonywaniu usług.

8. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez Wykonawcę bądź osobę (osoby) uprawnioną do występowania w jego imieniu.

9. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

10. Kryterium wyboru – 100 % cena.

11. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

12. Zapisy umowne mogą ulec modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub stanowiącym uszczegółowienie stosunku prawnego, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane Wykonawcom drogą pocztową.

13. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane Wykonawcom drogą pocztową.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-02-27
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewelina Antoniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2019 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 501
19 marca 2019 14:30 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [notatka_z_postepowania_sluzebnosc_przesylu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:42 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_rozeznania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2019 13:42 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_rozeznania.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)