Przetargi

„PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ II– PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. 1.   ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

Tel. 87 73 24 111, faks (87)428 52 41

Godziny pracy: Pn. 8.00-16.00, wt - pt. 7.30-15.30

       NIP: 845-19-51-457

       e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: grzegorz.witkowski@gizycko.pl

       znak postępowania: WPI.042.5.3.2019.GW                                                                                                                                          

 

 1. 2.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest:

PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ II– PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO tj.:

 • stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 • uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inwestora, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego

na zadaniu

PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU

w ramach projektu

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: 6. Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.2. Dziedzictwo naturalne Poddziałanie: 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża.

 

Zamawiający wymaga pełnienia czynności nadzoru autorskiego

- wynikającego z artykułu 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.),

- prowadzonego zgodnie z wymaganiami określonymi w „Projekcie Umowy” – zał. Nr 2

 

2.1  Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi autorskiemu obejmuje:

2.1.1       Odnośnie wykonania dalb na kanale wlotowym do basenu:

a)     Obcięcie pod wodą na właściwej rzędnej (w płaszczyźnie dna) istniejących dalb o konstrukcji drewnianej.

b)     Wykonanie nowych dalb palowych w rozstawie co ca. 10 m w postaci pali stalowych rurowych 355,6/16 mm wypełnionych betonem. Głowica pali  zabezpieczona blachą stalową o gr. min 10 mm. Rzędna głowicy pali +118,00 m n.p.m. Planuje się wykonanie pali stalowych w dwóch długościach 10,0 m i 11,0 m. Dalby zastąpią istniejące konstrukcje, które zostaną obcięte pod wodą.

2.1.2 Odnośnie robót podczyszczeniowych / czerpalnych:

   W ramach prac budowlanych projektuje się wykonanie robót pogłębiarskich Kanału 

   Portowego celem uzyskania  głębokości min. -2,0 m. Zakres prac zgodny z rys. nr 5.2 

   PLAN ROBÓT CZERPALNYCH CZ.2” dokumentacji projektowej – załącznik nr 4 

    niniejszego „Zapytania ofertowego”. Granicą   wykonania robót pogłębiarskich od strony  

    wschodniej jest granica opracowania, a od  strony zachodniej jest lewa krawędź „Kładki  

    dla pieszych” styczna z basenem Portu Śródlądowego Żeglugi Mazurskiej.

 

Dokumentacja budowlana i przedmiar robót  znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.gizycko.pl/dokumentacja_port/dokumentacja_techniczna_port.zip

 

2.2  Wykonawca zapewni poniższy kluczowy personel:

    - projektanta posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia  w specjalności:

a)       inżynieryjnej hydrotechnicznej.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 1332 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub  odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub  uznane przez właściwy organ.

Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej z art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego,

 

 1. 3.       TERMIN REALIZACJI UMOWY.

3.1  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

3.2  Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy i do dnia otrzymania pozwolenia na użytkowanie.

3.3  Planowany termin robót budowlanych:

01.10.2019 – rozpoczęcie robót budowlanych,

31.12.2019 r. – zakończenie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu włącznie.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru autorskiego.

3.4 Miejscem wykonania zamówienia jest Kanał Portowy zgodnie z Planem robót czerpalnych cz. 2 rys. nr 5.2 Dokumentacji projektowej branży hydrotechnicznej - załącznik nr 4  niniejszego „Zapytania ofertowego”.

 

 1. 4.       ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

a)     oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, z podaniem ceny  ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT,

b)   wypełniony i podpisany załącznik nr 3 „Oświadczenie o braku powiązań”,

c)   kopia dokumentu poświadczającego kryterium Kwalifikacji zawodowej.

 

 1. 5.       OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Grzegorz Witkowski -  inspektor, Urząd Miasta w Giżycku,

        tel. 87 73 24 120, e-mail:  grzegorz.witkowski@gizycko.pl 

 

 1. 6.       OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

 

6.1  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego  na adres:

Urząd Miejski

Al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

Pokój nr 7 Punkt Obsługi Klienta

lub na adres e-mail:

                     grzegorz.witkowski@gizycko.pl 

Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na:  „PEŁNIENIE NADZORU NAD ROBOTAMI BUDOWLANYMI, CZĘŚĆ II – PEŁNIENIE CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

na zadaniu

PRZEBUDOWA NABRZEŻY BASENU PORTU ŚRÓDLĄDOWEGO W GIŻYCKU

w ramach projektu

„Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap II A - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”

– nie otwierać przed dniem 04.02.2019 r. do godz. 14.00 ”.

6.2  Termin składania ofert upływa dnia 04.02.2019 r. godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.02.2019 r. o godz. 14.30  w siedzibie Zamawiającego,  pok. 113.

 

 1. 7.           OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteriami oceny ofert są:

7.1  Cena oferty brutto (Cp) 60%.

7.2  Czas reakcji (Cr) (20%)

7.3  Kryterium kwalifikacji zawodowej 20 % (Kz)

Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1% = 1 punkt.

7.4  Cena oferty (Cp)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 60 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

Co

Cp =   ---- × 60pkt.

Cb

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty brutto,

Co– najniższa cena oferty brutto,

Cb –cena oferty badanej brutto.

7.5    Kryterium  czasu reakcji (Cr) – dotyczy czynności wymienionych w projekcie umowy w § 1 ust. 2 pkt 2); 3); 4); 5); 6); 8).

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium czasu reakcji (Lp) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż maksymalny czas reakcji wynosi 15 dni:

11 - 15 dni na odpowiedź –  0 punktów,

6 - 10 dni na odpowiedź – 10 punktów,

1 - 5 dni na odpowiedź – 20 punktów,

UWAGA! w przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty” deklarowanego czasu reakcji – Zamawiający do oceny oferty przyjmie maksymalny czas tj. 15 dni.

7.6    Kryterium kwalifikacji zawodowej Kz.

Za posiadanie przez Wykonawcę kwalifikacji zawodowych:

a)     wykształcenie średnie techniczne – 0 pkt.,

b)     wykształcenie I stopnia  zakończone tytułem inżyniera – 10 pkt,

c)     posiadanie specjalizacji techniczno - budowlanej  „Śródlądowe budowle hydrotechniczne” – 20 pkt.

UWAGA!  w przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych kwalifikacji zawodowych – Zamawiający do oceny oferty przyjmie wykształcenie średnie techniczne i przyzna 0 pkt.

7.7    Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca  najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp +Lp  + Kz gdzie:

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium  „Cena oferty brutto”

Lp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

Kz - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Kwalifikacji zawodowej”.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.

 

 1. 8.       INFORMACJA NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH.

Oferent nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Oferent wraz z ofertą składa podpisany Załącznik nr 3 niniejszego zapytania ofertowego -  „Oświadczenie o braku powiązań”.

 

 1. 9.       ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

 

 1. 10.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

10.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)   swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

b)   odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)   zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

10.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)   z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)   któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)   który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 10.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

10.3  Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

 1. 11.    ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji:

–       Załącznik nr 1            - Formularz oferty cenowej, 

–       Załącznik nr 2             - Projekt Umowy.

–       Załącznik nr 3             - Oświadczenie o braku powiązań

–       Załącznik nr 4             - Plan robót czerpalnych cz. 2 rys. nr 5.2 Dokumentacji  

                                       projektowej branży hydrotechnicznej

 

ZATWIERDZAM

…………………….

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 stycznia 2019 15:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 601
06 lutego 2019 08:16 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 stycznia 2019 14:27 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [zmiana_tresci_zapytania_ofertowego__30012019_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 stycznia 2019 15:00 (Grzegorz Witkowski) - Opublikowanie dokumentu.