Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”

Gmina Miejska Giżycko                                                                               Giżycko, 26.11. 2018 r.

NIP – 845-19-51-457

Al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

  1. 1.       Nr sprawy: WPI.7013.50.3.2018.GW                                                                                                                                                                                                              

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

NIP   845-19-51-457

  1. 2.    Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”.

Początek opracowania przyjęto na granicy działki 355/4 w obrębie skrzyżowania z ulicą Turystyczną i oznaczono km 0+200 m, zaś koniec na krawędzi zjazdu w km ok.0+366,00.

2.1    Zakres zamówienia obejmuje:

-    roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni istniejącego chodnika, zjazdu i  

      elementów ulic (krawężnika),

-    roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i korytowaniem pod konstrukcję  

      nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i elementów ulic (krawężników  

      betonowych, obrzeży),

-    budowę konstrukcji parkingów, chodników, zjazdów,

-    budowę nawierzchni chodnika, stanowisk postojowych i zjazdu indywidualnego z kostki  

      brukowej,

-    oznakowanie poziome i pionowe,

-    roboty porządkowe wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym Projektem Wykonawczym.

 

3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Oferty oceniane będą punktowo według następującej zasady: kryterium – cena 80%, kryterium – okres rękojmi – 20%.

 

a)   kryterium - cena 80%

                                                             najniższa cena ofertowa [zł brutto}

 Ilość punktów badanej oferty = --------------------------------------------------------- x 80 pkt,

przy czym 1 pkt = 1%,                                  cena oferty badanej  [zł. brutto]

 

b)   kryterium – okres rękojmi 20 %

                                                    okres rękojmi  badanej oferty [lata]

 Ilość punktów badanej oferty =  ---------------------------------------------------------- x 20 pkt,

przy czym 1 pkt = 1%.                                      najdłuższy okres rękojmi [lata]

Okres rękojmi na przedmiot zamówienia nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 10 lat.

Oferty będą sklasyfikowane zgodnie z liczbą uzyskanych punktów. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów i nie będzie podlegała odrzuceniu.

Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%.

Jeżeli nie można wybrać oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Termin realizacji zamówienia:  30.04.2019 r.

  • Miejsce realizacji zamówienia: działka nr o nr geod.: 355/4, 275/56 Giżycko.

 5. Miejsce, sposób i termin składania ofert. Zawartość oferty.

  1. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

grzegorz.witkowski@gizycko.pl     

lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Obsługi Klienta pom. Nr 7                  

w terminie do 03.12.2018 r .do godz. 12.00.

  1. Oferta powinna być opisana w następujący sposób:

          „Oferta – „Przebudowa drogi w ul. Moniuszki na odcinku 161 m w zakresie pobocza (chodnik i miejsca postojowe)”.

  1. Ofertę należy sporządzić wg załącznika nr 1 – formularz oferty.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

 Wyniki zapytania ofertowego zostaną umieszczone w internecie na stronie  Zamawiającego                 z ogłoszeniem o niniejszym zapytaniu ofertowym, przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia zapytania  zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy  –   do 3 dni od dnia wyboru oferty.

7. Postanowienia końcowe.

7.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)   swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

b)   odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)   zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

d)   zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)   żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

f)    wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników

7.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)   z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)   któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)   który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 7.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

7.3  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

 

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz oferty.

Załącznik nr 2 – projekt umowy.

Załącznik nr 3 – Projekt wykonawczy.

Załącznik nr 4 – Projekt Stałej Organizacji Ruchu

Załącznik nr 5 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

 

                                                                                                             ………………………….

                                                                                                                 ZAMAWIAJĄCY

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2018 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Witkowski
Ilość wyświetleń: 886
04 grudnia 2018 08:19 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [wyniki_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2018 08:08 (Grzegorz Witkowski) - Opublikowanie dokumentu.
27 listopada 2018 08:08 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_pytania_oferentow.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)