Przetargi

Obwieszczenie Nr 92/2017 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości

OBWIESZCZENIE NR 92/2017

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1201 o pow.  3424m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 34P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 165.000,00zł;

Wadium – 16.500,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Na działce o nr geod. 1201 znajduje się linia elektroenergetyczna, średniego napięcia. Grunt na części działki o nr geod. 1201 jest częściowo podmokły. Na powierzchni działki w niektórych miejscach zalega gruz oraz występuje roślinność wodna (trzcina).

 2.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek: 1210 o pow.  843m2 i 1211 o pow. 3300m2, o łącznej pow. 4143m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 28U,MN – tereny zabudowy usługowej, przeznaczenie dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

Cena wywoławcza nieruchomości: 230.000,00 zł;

Wadium – 23.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

Na powierzchni działki występuje roślinność wodna (trzcina). Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu działki oznaczonej nr geod. 1211.

 3.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1213 o pow.  2662m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 29U – tereny zabudowy usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 160.000,00 zł;

Wadium – 16.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

Na powierzchni działki występuje roślinność wodna (trzcina). Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu działki oznaczonej nr geod. 1213.

 4.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1198 o pow.  4057m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 14P,S,U – teren zabudowy  przemysłowej, składowej, usługowej, zgodnie z rysunkiem planu fragment działki oznaczony jest pod rowy i zbiorniki retencyjne;

Cena wywoławcza nieruchomości: 210.000,00 zł;

Wadium – 21.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

II przetarg- termin I przetargu: 13.09.2017 r.;

Na powierzchni działki w niektórych miejscach zalega gruz teren częściowo nawodniony.

 5.      Nieruchomość   niezabudowana położona   w   Giżycku    przy   ul. Polnej   oznaczona   nr geodezyjnymi działek 658/2 o pow.  255m2,  659  o  pow.  1626m2,  976  o  pow. 179m2,   o łącznej pow. 2060m2, opisana w KW OL1G/00013121/3;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren osiedla Wilanów nieruchomość oznaczona symbolem 64MN – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej, w dniu 26.04.2017 r. została podjęta uchwała nr XXXVII/67/2017 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu m. Giżycka obejmującego teren osiedla Wilanów uchwalonego uchwałą nr XXIX/89/2000 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 grudnia 2000r.;

Cena wywoławcza nieruchomości: 135.000,00 zł;

Wadium – 13.500,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

I przetarg;

Urząd Miejski w Giżycku Wydział Mienia dysponuje badaniami geologicznymi gruntu działki oznaczonej nr geod. 659.

Na nieruchomości znajdują się nakłady osób trzecich zostaną one usunięte z działki przed przeniesieniem własności.

 6.      Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Przemysłowej oznaczona nr geodezyjnymi działki 327/40 o pow. 349 m2, opisana w KW/OL1G/00012409/9.

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Suwalskiej, Staszica, Jagiełły, Obwodowej, nieruchomość oznaczona konturem G5P- obecnie teren zabudowany obiektami magazynowo-składowymi, który przeznacza się na lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług i handlu dla potrzeb ogólnomiejskich.

Cena wywoławcza nieruchomości: 35.000,00 zł;

Wadium – 3.500,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

I przetarg;

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu. Część działki jest utwardzona betonem. Na nieruchomości obecnie zalega piach oraz gruz.            Do ceny ww. nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości są zakrzaczone i zadrzewione. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 7 lutego 2018roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 2 lutego 2018 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu, przy czym data ta nie może być dłuższa niż 2 miesiące od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu, na rachunek bankowy, z którego nastąpiła wpłata.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium. W przypadku uzyskania dodatkowych uwag przedsiębiorstw przesyłowych dotyczących funkcjonowania uzbrojenia technicznego zastrzega się możliwość uzupełnienia ogłoszenia przetargowego. Ogłoszenie zostanie uzupełnione o szkice sytuacyjne nieruchomości.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 5.

Giżycko, dnia 29.12.2017 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2017-12-29
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2017 16:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 1222
25 stycznia 2018 16:25 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [obw9217i.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 16:25 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [obw9217h.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2018 16:25 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [obw9217g.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)