Przetargi

Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko /przedłużenie terminu składania ofert do 13.04.2016 r. do godz. 12:00/

Zaktualizowana treść zaproszenia do składania ofert z dnia 06 kwietnia 2016 r.

(wprowadzone zmiany  wyróżniono kolorem czerwonym)

oraz zmodyfikowana treść zaproszenia do składania ofert z dnia 11 kwietnia 2016 r. 

(wprowadzone zmiany wyróżniono kolorem zielonym i niebieskim)


Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny na:

„Dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących
i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko”

 

I.  Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko dostawy, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz jednostek administracyjnych Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.”

Wykaz jednostek stanowi Załącznik nr 5.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.

2. Cena netto i brutto musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

5. Integralną częścią oferty są załączniki:

a)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).

b)  Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy o treści proponowanej przez Wykonawcę. Ostateczna treść umowy zostanie ustalona w drodze negocjacji po ew. wyborze oferty. 

c)  Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (Załącznik nr 1).

d)  Oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1

e)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do realizacji zadania stanowiącego treść niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -Załącznik nr 3.

f) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach (Załącznik nr 4). W przypadku braku podwykonawców. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty podpisanego załącznika nr 4.

g) Parafowany przez Wykonawcę wykaz lokalizacji jednostek podległych Gminy Giżycko stanowiący Załącznik nr 5.

 

III.  Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, uruchomienia i konfiguracji urządzeń oraz świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz jednostek Gminy Miejskiej w Giżycku:

 1. zachowanie obecnej numeracji telefonicznej w zakresie podanym w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.
 2. usługi świadczenia połączeń głosowych mogą być świadczone przy wykorzystaniu technologii kablowej, bezprzewodowej 2G, bezprzewodowej 3G lub każdej innej zapewniającej jakość połączeń głosowych dla których parametr jakość głosu w połączeniach ( MOS)  będzie miał wartość min. 3.
 3. świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących obejmujących jednostki administracyjne Gminy Miejskiej Giżycko wg. wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji.
 4. 24 godzinny dostęp do serwisu oraz 12 godzinny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia,
 5. dostawę niezbędnych urządzeń, uruchomienie, konfigurację oraz zarzadzanie w okresie obowiązywania umowy zrealizuje Wykonawca na własny koszt,
 6. dostarczone urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy tj. po 31.05.2018 r.
 7. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić połączenia wewnętrzne pomiędzy wskazaną numeracją w obrębie jednostek wymienionych w p. 1. bezkosztowo.
 8. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość rejestrowania połączeń przychodzących lub przychodzących i wychodzących według programowalnych przez lokalnego administratora systemu kryteriów.
 9. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić czytelny i zrozumiały interfejs graficzny uruchamiany na komputerze administratora lub na dowolnym pulpicie zdalnym.
 10. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość zablokowania połączeń wychodzących na wskazane numery a w szczególności na numery wykorzystywane do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np.0708-XXX-XXX).
 11. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość włączenia zapowiedzi głosowej. Zapowiedź głosowa musi być możliwa do zaprogramowania za pomocą aplikacji text2speech lub musi istnieć możliwość wgrania do systemu zapowiedzi głosowej zarejestrowanej w pliku w formacie Wave (*.wav)
 12. centrala główna lub system obsługi połączeń ma zapewnić system IVR lub możliwość dołączenia takiego systemu bez konieczności dopłaty więcej niż 10% wartości oferty.
 13. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość kolejkowania połączeń przychodzących
 14. system musi obejmować wszystkie jednostki Gminy Miejskiej Giżycko wymienione w załączniku nr 5, musi istnieć możliwość skalowania rozwiązania tzn. dołączenia lub odłączenia aparatu lub grupy aparatów telefonicznych a także zmniejszania lub zwiększania ilości linii w sieci publicznej. Wszystkie koszty takiej operacji muszą być zawarte w ofercie.
 15. Aparaty telefoniczne „stacjonarne” (kolumna BC w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji) muszą spełniać następujące warunki : Aparat telefoniczny musi składać się z dwóch części połączonych przewodem: słuchawki telefonicznej zawierającej mikrofon oraz minigłośnik oraz  części stacjonarnej zawierającej klawiaturę mechaniczną z min. 12 klawiszami opisanymi cyframi 0..9 oraz klawisze „#” i „*”. Nie może to być klawiatura wyświetlana na ekranie dotykowym. Aparat musi być zasilany z zasilacza włączanego do gniazda 230V. Aparat powinien wyglądać jak standardowy telefon biurkowy a nie jak smartfon lub tablet.
 16. Aparaty telefoniczne komórkowe (kolumna BD w załączniku nr 6 do niniejszej specyfikacji) muszą spełniać następujące parametry minimalne: ekran dotykowy pojemnościowy min 4,7”, SIM: minimum 1 gniazdo o rozmiarze  SIM lub microSIM lub nanoSIM, radio: zakresy minimum GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900; WCDMA/HSPA 850/1900/2100 a także LTE FDD 1800/2600. Transmisja danych min. HSDPA/HSUPA (21.1/2.88 Mbps bez trybu mimo) oraz LTE (cat 3: DL/UL = 100/50 Mbps). System operacyjny : Microsoft Windows Phone 8 lub nowsze lub IOS9. Niedopuszczalne są aparaty z systemem Android w dowolnej wersji. Wszystkie modele aparatów komórkowych muszą być wprowadzone na rynek w Polsce nie wcześniej niż 1.01.2013r.
 17. Dwa aparaty komórkowe opisane w pkt. 16 muszą mieć wbudowaną funkcję continuum obrazu w trybie komputerowym.
 18. Taryfikacja połączeń wychodzących – sekundowa od pierwszej sekundy.
 19. Wdrożenie systemu nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
 20. Oferent musi zaproponować treść umowy wraz z załącznikami ( w tym regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych). Oferent musi dopuścić możliwość ujawnienia treści umowy w części dotyczącej minimum: nazwy oferenta, wartości zamówienia, warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz treści paragrafu o poufności danych w umowie.

IV. Wdrożenia zamówionego rozwiązania należy wykonać zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6.

V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert upływa dnia 13.04.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. Nr 104, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

„Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 107 w dniu 13.04.2016r. o godz. 12:10.

X. Termin związania ofertą – 14 dni.

XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Roman Łożyński – tel. 87 732 41 13, e-mail: roman.lozynski@gizycko.pl

XII.  Kryteria oceny i wyboru oferty:

Obliczenia należy wykonywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

A.  cena za instalację i użytkowanie systemu brutto = parametr WP – max 69%

sposób obliczenia wartości procentowej :

NO – wartość najniższej złożonej oferty wskazana w załączniku 1; tabela 1; wiersz 3: wartość brutto RAZEM, O – wartość oferty analizowanej oferty wskazana w załączniku 1; tabela 1; wiersz 3: wartość brutto RAZEM, WP – wartość procentowa oferty analizowanej

WP =(1- ((O-NO)/O)) * 69%

 Uwaga: wartość w załączniku 1; tabela 1; wiersz 3 = 0 zł oznacza, że oferta będzie odrzucona. 

B.  cena za połączenia wychodzące = parametr PW – max 9 %

sposób obliczenia wartości procentowej :

NO – wartość najniższej złożonej oferty wskazana w załączniku 1; tabela 2, pozycja zgodna z opisem w tabeli poniżej, O – wartość oferty wskazana w załączniku 1; tabela 2, pozycja zgodna z opisem w tabeli poniżej, PW – wartość procentowa

 

L.p.

Rodzaj połączeń

Cena netto za 1 minutę połączenia

[ O lub NO ]

Waga pozycji

[ %]

Wzór obliczenia wartości procentowej

1

Połączenia do krajowych sieci komórkowych ( Orange, Polkomtel, P4, Polsat , T-Mobile, inni MVNO)

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

5

jeśli cena =0 to A = 5% ;

jeśli cena <>0 to

A =waga pozycji - ((O/(największa zaproponowana cena – najmniejsza zaproponowana cena))*waga pozycji), jeżeli po obliczeniach A<0 to A=0

 

2

Połączenia w ruchu lokalnym i międzymiastowym na terytorium RP

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

3

jeśli cena = 0 to B= 3%

jeśli cena <>0

B =waga pozycji - ((O/(największa zaproponowana cena – najmniejsza zaproponowana cena))*waga pozycji), jeżeli po obliczeniach  B<0 to B=0

3

Połączenia w ruchu międzynarodowym do krajów UE.

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

1

jeśli cena = 0 to C= 1%

jeśli cena  <> 0 to

C=waga pozycji - ((O/(największa zaproponowana cena – najmniejsza zaproponowana cena))*waga pozycji), jeżeli po obliczeniach C <0 to C=0

PW = A + B + C

 

C.   cena za opcje dodatkowe = parametr OD –  max 12 %

sposób obliczenia wartości procentowej :

NO – wartość najniższej złożonej oferty, O – wartość oferty, OD – wartość procentowa


 

 

L.p.

Rodzaj opcji

Cena netto

[ O lub NO ]

Waga pozycji

[ %]

Wzór obliczenia wartości procentowej

1

Rozbudowa systemu o możliwość obsługi 1 telefonu komórkowego jako abonenta wewnętrznego systemu z możliwością prezentacji numeru głównego abonenta w połączniach wychodzących

 

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

4

jeśli cena = 0 zł to A=4%

jeśli cena <> 0 to

A =waga pozycji – ((O/(największa zaproponowana cena – najmniejsza zaproponowana cena))*waga pozycji), jeżeli po obliczeniach  A<0 to A=0

2

Rozbudowa systemu o jeden aparat stacjonarny pracujący jako aparat wewnętrzny systemu z uwzględnieniem rozbudowy okablowania w przypadku centrali stacjonarnej (przyjąć rozbudowę linii o 50 mb kabla + gniazdo natynkowe RJ12)

 

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

4

jeśli cena = 0 zł to B=4%

jeśli cena <>0 to

B =waga pozycji - ((O/(największa zaproponowana cena – najmniejsza zaproponowana cena))*waga pozycji), jeżeli po obliczeniach B <0 to B=0

3

Rozbudowa systemu o jeden numer (linię zewnętrzną ) z publicznej sieci telefonicznej systemu z uwzględnieniem rozbudowy okablowania w przypadku centrali stacjonarnej (przyjąć rozbudowę linii o 50 mb kabla + gniazdo natynkowe RJ12)

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

4

jeśli cena = 0 zł to C=4%

jeśli cena <>0 to

C =waga pozycji - ((O/(największa zaproponowana cena – najmniejsza zaproponowana cena))*waga pozycji), jeżeli po obliczeniach  C<0 to C=0

OD = A + B + C

 

D.  Typ rozwiązania  - parametr TR – max 10%

System Wirtualny - TR=  10 %

Centrala Stacjonarna –        TR =  0 %

 

Całkowita ocena oferty [ % ] = WP + PW + OD + TR ( max 100%)
Poniższa treść zaproszenia do składania ofert została unieważniona
w dniu 06 kiwetnia 2016 r.
 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny na:

Dostawę, uruchomienie i konfigurację systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko

 

I.  Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko dostawy, uruchomienia i konfiguracji systemu oraz świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz jednostek administracyjnych Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.”

Wykaz jednostek stanowi Załącznik nr 5.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość przedmiotu zamówienia.

2. Cena netto i brutto musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4. Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1.

5. Integralną częścią oferty są załączniki:

a)  Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).

b)  Parafowany przez Wykonawcę projekt umowy o treści proponowanej przez Wykonawcę. Ostateczna treść umowy zostanie ustalona w drodze negocjacji po ew. wyborze oferty. 

c)  Oświadczenie o związaniu Wykonawcy ofertą (Załącznik nr 1).

d)  Oferta Wykonawcy sporządzona na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1

e)  Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do realizacji zadania stanowiącego treść niniejszego postępowania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie -Załącznik nr 3.

f) Oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach (Załącznik nr 4). W przypadku braku podwykonawców. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty podpisanego załącznika nr 4.

g) Parafowany przez Wykonawcę wykaz lokalizacji jednostek podległych Gminy Giżycko stanowiący Załącznik nr 5.

 

III.  Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, uruchomienia i konfiguracji urządzeń oraz świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz jednostek Gminy Miejskiej w Giżycku:

 1. zachowanie obecnej numeracji telefonicznej w zakresie podanym w załączniku nr 5 do niniejszej specyfikacji.
 2. usługi świadczenia połączeń głosowych mogą być świadczone przy wykorzystaniu technologii kablowej, bezprzewodowej 2G, bezprzewodowej 3G lub każdej innej zapewniającej jakość połączeń głosowych dla których parametr jakość głosu w połączeniach ( MOS)  będzie miał wartość min. 3.
 3. świadczenie usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących obejmujących Urząd Miejski oraz jednostki podległe wg. wykazy stanowiącego załącznik nr 5 do specyfikacji.
 4. 24 godzinny dostęp do serwisu oraz 12 godzinny czas usunięcia usterki od momentu zgłoszenia,
 5. dostawę niezbędnych urządzeń, uruchomienie, konfigurację oraz zarzadzanie w okresie obowiązywania umowy zrealizuje Wykonawca na własny koszt,
 6. dostarczone urządzenia przechodzą na własność Zamawiającego po zakończeniu okresu trwania umowy tj. po 31.05.2018 r.
 7. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić połączenia wewnętrzne pomiędzy wskazaną numeracją w obrębie jednostek wymienionych w p. 1. bezkosztowo.
 8. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość rejestrowania połączeń przychodzących lub przychodzących i wychodzących według programowalnych przez lokalnego administratora systemu kryteriów.
 9. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić czytelny i zrozumiały interfejs graficzny uruchamiany na komputerze administratora lub na dowolnym pulpicie zdalnym.
 10. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość zablokowania połączeń wychodzących na wskazane numery a w szczególności na numery wykorzystywane do świadczenia usług o podwyższonej opłacie (np.0708-XXX-XXX).
 11. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość włączenia zapowiedzi głosowej. Zapowiedź głosowa musi być możliwa do zaprogramowania za pomocą aplikacji text2speech lub musi istnieć możliwość wgrania do systemu zapowiedzi głosowej zarejestrowanej w pliku w formacie Wave (*.wav)
 12. centrala główna lub system obsługi połączeń ma zapewnić system IVR lub możliwość dołączenia takiego systemu bez konieczności dopłaty więcej niż 10% wartości oferty.
 13. centrala główna lub system obsługi połączeń musi zapewnić możliwość kolejkowania połączeń przychodzących
 14. system musi obejmować wszystkie jednostki Gminy Miejskiej Giżycko wymienione w załączniku nr 5, musi istnieć możliwość skalowania rozwiązania tzn. dołączenia lub odłączenia aparatu lub grupy aparatów telefonicznych a także zmniejszania lub zwiększania ilości linii w sieci publicznej. Wszystkie koszty takiej operacji muszą być zawarte w ofercie.
 15. Taryfikacja połączeń wychodzących – sekundowa od pierwszej sekundy.
 16. Wdrożenie systemu nastąpi zgodnie z harmonogramem stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
 17. Oferent musi zaproponować treść umowy wraz z załącznikami ( w tym regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych). Oferent musi dopuścić możliwość ujawnienia treści umowy w części dotyczącej minimum : nazwy oferenta, wartości zamówienia, warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych oraz treści paragrafu o poufności danych w umowie.

 

IV.      Wdrożenia zamówionego rozwiązania należy wykonać zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 6.
V.        Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
VI.      Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
VII.    Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert upływa dnia 7.04.2016 r. o godz. 12.00. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Sekretariat Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. Nr 104, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:

Dostawa, uruchomienie i konfiguracja systemu świadczenia usług połączeń telefonicznych przychodzących i wychodzących na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 107 w dniu 7.04.2016r. o godz. 12:10.

X. Termin związania ofertą – 14 dni.

XI. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Roman Łożyński – tel. 87 732 41 13, e-mail: roman.lozynski@gizycko.pl

XII.  Kryteria oceny i wyboru oferty:

Obliczenia należy wykonywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A.  wartość oferty brutto = parametr WP – max 69%

sposób obliczenia wartości procentowej :

NO – wartość najniższej złożonej oferty wskazana w załączniku 1; tabela 1; wiersz 1: wartość brutto RAZEM, O – wartość oferty analizowanej oferty wskazana w załączniku 1; tabela 1; wiersz 2: wartość brutto RAZEM, WP – wartość procentowa oferty analizowanej

WP =(1- ((O-NO)/O)) * 69%

 

B.  cena za połączenia wychodzące = parametrPW – max 9 %

sposób obliczenia wartości procentowej :

NO – wartość najniższej złożonej oferty wskazana w załączniku 1; tabela 2, pozycja zgodna z opisem w tabeli poniżej, O – wartość oferty wskazana w załączniku 1; tabela 2, pozycja zgodna z opisem w tabeli poniżej, PW – wartość procentowa

 

L.p.

Rodzaj połączeń

Cena netto za 1 minutę połączenia

[ O lub NO ]

Waga pozycji

[ %]

Wzór obliczenia wartości procentowej

1

Połączenia do krajowych sieci komórkowych ( Orange, Polkomtel, P4, Polsat , T-Mobile, inni MVNO)

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

5

A =(1- ((O-NO)/O))* waga pozycji ,

 jeśli cena =0 to A = 5%

2

Połączenia w ruchu lokalnym i międzymiastowym na terytorium RP

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

3

B =(1- ((O-NO)/O))* waga pozycji,

jeśli cena = 0 to B= 3%

3

Połączenia w ruchu międzynarodowym do krajów UE.

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

1

C=(1- ((O-NO)/O))* waga pozycji,

jeśli cena = 0 to C= 1%

 

PW = A + B + C

 

C.   cena za opcje dodatkowe = parametr OD –  max 12 %

sposób obliczenia wartości procentowej :

NO – wartość najniższej złożonej oferty, O – wartość oferty, OD – wartość procentowa

L.p.

Rodzaj połączeń

Cena netto

[ O lub NO ]

Waga pozycji

[ %]

Wzór obliczenia wartości procentowej

1

Rozbudowa systemu o możliwość obsługi 1 telefonu komórkowego jako abonenta wewnętrznego systemu z możliwością prezentacji numeru głównego abonenta w połączniach wychodzących

 

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

4

A =(1- ((O-NO)/O))* waga pozycji;

jeśli cena = 0 zł to A=7%

2

Rozbudowa systemu o jeden aparat stacjonarny pracujący jako aparat wewnętrzny systemu z uwzględnieniem rozbudowy okablowania w przypadku centrali stacjonarnej (przyjąć rozbudowę linii o 50 mb kabla + gniazdo natynkowe RJ12)

 

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

4

B =(1- ((O-NO)/O))* waga pozycjii;

 jeśli cena = 0 zł to B=7%

3

Rozbudowa systemu o jeden numer (linię zewnętrzną ) z publicznej sieci telefonicznej systemu z uwzględnieniem rozbudowy okablowania w przypadku centrali stacjonarnej (przyjąć rozbudowę linii o 50 mb kabla + gniazdo natynkowe RJ12)

=NO jeśli cena jest najniższą ceną ze wszystkich ofert, jeśli nie = O

4

C =(1- ((O-NO)/O))* waga pozycji;

jeśli cena = 0 zł to C=7%

 

OD = A + B + C

 

D.  Typ rozwiązania  - parametr TR – max 10%

System Wirtualny -  TR=  10 %                  

Centrala Stacjonarna –        TR =  0 %

 

Całkowita ocena oferty [ % ] = WP + PW + OD + TR ( max 100%)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-03-25
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Roman Łożyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2016 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1488
13 kwietnia 2016 14:50 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 kwietnia 2016 13:56 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_12042016_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2016 12:04 (Mariola Tafil) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)