Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG DORADZTWA FINANSOWEGO I PRAWNEGO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG DORADZTWA FINANSOWEGO
I PRAWNEGO W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA MODERNIZACJI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ /składanie ofert do 8 stycznia 2016 r. do godz. 14.00/

Giżycko, 28.12.2015 r.

Zapytanie ofertowe

Burmistrz Miasta Giżycka (Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) zaprasza do składania ofert na wykonanie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w zakresie modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej
stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko

1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług doradztwa finansowego i prawnego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości jego realizacji w formule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP).
1.2. Przedsięwzięcie polegające na modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko w dalszej części zapytania zwane jest Przedsięwzięciem.
1.3. Wykaz budynków, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 objętych Przedsięwzięciem stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania.
1.4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.4.1. Świadczenie usług doradztwa prawnego, tj. w szczególności:
I. Opracowanie przedrealizacyjnej analizy prawnej Przedsięwzięcia w formule PPP (Partnerstwo Publiczno – Prywatne) obejmującej w szczególności:
a) zagadnienia ogólne odnoszące się do Przedsięwzięcia,  w tym:
­ podstawowe założenia realizacji Przedsięwzięcia,
­ analizę regulacji prawnych dotyczących sektora usług publicznych związanego z Przedsięwzięciem,
­ analizę zasadności i obowiązku stosowania ustawy o PPP do realizacji Przedsięwzięcia,
­ analizę stanu prawnego nieruchomości lub innych składników majątkowych zaangażowanych do realizacji Przedsięwzięcia;
b) zagadnienia dotyczące przygotowania Przedsięwzięcia:
­ zdefiniowanie uczestników Przedsięwzięcia oraz określenie ich wzajemnych zobowiązań,
­ ustalenie zakresu zadań niezbędnych do realizacji Przedsięwzięcia przez Gminę Miejską Giżycko i partnera prywatnego oraz podziału ryzyk pomiędzy tymi podmiotami związanych z realizacją Przedsięwzięcia (w powiązaniu z analizą ekonomiczną),
­ ocena zasadności przeprowadzenia dialogu konkurencyjnego dla realizacji Przedsięwzięcia,
­ ustalenie czy wskazane jest utworzenie nowych struktur dla realizacji Przedsięwzięcia,
­ opis i przebieg procesu inwestycyjnego, w tym wskazanie niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych,
­ identyfikacja i opis dokumentacji, która powinna zostać opracowana w związku z realizacją Przedsięwzięcia;
c) zagadnienia dotyczące realizacji Przedsięwzięcia:
­ uwagi dotyczące wynagrodzenia partnera prywatnego,
­ zasady założenia i funkcjonowania ewentualnej Spółki PPP,
­ opis modelu realizacji Przedsięwzięcia,
­ opis procedury wyboru partnera prywatnego,
­ opis procedury odwoławczej w zakresie postępowania dotyczącego wyboru partnera prywatnego,
­ opis zasad gospodarowania majątkiem publicznym przez partnera prywatnego w okresie realizacji Przedsięwzięcia wraz rekomendacjami dotyczącymi zabezpieczenia interesów Gminy Miejskiej Giżycko,
­ analizę możliwości wpływu zobowiązań wynikających z Przedsięwzięcia na dług publiczny i wskaźniki budżetowe Gminy Miejskiej Giżycko;
d) rekomendację dotyczącą optymalnego modelu organizacyjno-prawnego realizacji Przedsięwzięcia;
II. Przygotowanie dokumentacji formalnej niezbędnej do wszczęcia postępowania na wybór partnera prywatnego, w tym:
a) ogłoszenia o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji wraz z niezbędnymi załącznikami;
b) wykonanie projektu umowy o PPP i podstawowych załączników o charakterze prawnym;
III. Czynny udział przedstawiciela oferenta w postępowaniu o zawarcie umowy o PPP jako biegłego komisji powołanej do przeprowadzenia ww. postępowania w zakresie:
a) reprezentacji stanowiska i interesu Gminy Miejskiej Giżycko wobec uczestników postępowania;
b) przygotowywania projektów odpowiedzi na zapytania i uwagi formułowane przez uczestników postępowania;
c) kierowania zapytań i wystąpień Gminy Miejskiej Giżycko do uczestników postępowania w związku z ww. postępowaniem w zakresie kwestii prawnych;
d) opracowywania oraz konsultowania pisemnych stanowisk Gminy Miejskiej Giżycko;
e) przygotowania projektów pism, stanowisk i wystąpień Gminy Miejskiej Giżycko do organów administracji publicznej, lub kontrolnych w związku z ww. postępowaniem;
f) przedstawianie i uzasadnianie proponowanych zapisów umownych w toku negocjacji;
g) opiniowanie propozycji prawnych przedstawionych przez uczestników postępowania;
IV. Przygotowanie projektu SIWZ lub ogłoszenia o koncesji oraz analiza ofert, w tym:
a) opracowanie projektu SIWZ lub ogłoszenia o koncesji i załączników;
b) sformułowanie ostatecznego brzmienia projektu umowy o PPP i załączników o charakterze prawnym;
c) udział w analizie ofert pod kątem formalnym;
1.4.2. Świadczenie usług doradztwa ekonomiczno-finansowego, tj. w szczególności:
I. Opracowanie przedrealizacyjnej analizy ekonomiczno-finansowej Przedsięwzięcia PPP, obejmującej:
a) ocenę otoczenia społeczno-gospodarczego realizacji Przedsięwzięcia;
b) analizę zobowiązań budżetowych wynikających z braku możliwości zapewnienia realizacji Przedsięwzięcia ze środków własnych;
c) analizę finansowo-ekonomiczną Przedsięwzięcia z uwzględnieniem modeli finansowania tradycyjnego oraz partnerstwa publiczno – prywatnego,  w tym:
­ określenie nakładów inwestycyjnych,
­ kalkulacja poziomu przychodów i kosztów,
­ określenie zapotrzebowania na kapitał,
­ źródła finansowania przedsięwzięcia,
­ projekcja rachunku zysków i strat,
­ projekcja rachunku przepływów pieniężnych Przedsięwzięcia,
­ ocena efektywności inwestycji;
d) analizę ryzyk Przedsięwzięcia wraz z rekomendacją dotyczącą ich podziału;
e) analizę realizacji Przedsięwzięcia bezpośrednio przez Gminę Miejską Giżycko z punktu widzenia finansów publicznych;
f) analizę zagadnień związanych z możliwością pozyskania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację Przedsięwzięcia w różnych modelach;
g) rekomendację dotyczącą modelu finansowania Przedsięwzięcia;
h) szczegółowy harmonogram realizacji inwestycji w wybranym modelu.
II. Ocenę i weryfikację dokumentacji Miasta odnoszącej się do przedmiotu Przedsięwzięcia, w tym także ocenę i weryfikację audytu/audytów opracowanych na zlecenie Gminy Miejskiej Giżycko lub jej jednostek organizacyjnych, a związanych z Przedsięwzięciem.
III. Sformułowanie kryteriów oceny ofert na potrzeby ogłoszenia o zamówienia na wybór partnera prywatnego.
IV. Czynny udział analityka finansowego oferenta w postępowaniu o zawarcie umowy o PPP jako biegłego komisji powołanej do przeprowadzenia ww. postępowania w zakresie:
a) reprezentacji stanowiska i interesu Gminy Miejskiej Giżycko wobec uczestników postępowania;
b) przygotowywania projektów odpowiedzi na zapytania i uwagi formułowane przez uczestników postępowania;
c) kierowania zapytań i wystąpień Gminy Miejskiej Giżycko do uczestników postępowania w związku z ww. postępowaniem w zakresie kwestii ekonomiczno-finansowych;
d) opracowywania oraz konsultowania pisemnych stanowisk Gminy Miejskiej Giżycko;
e) przygotowania projektów pism, stanowisk i wystąpień Gminy Miejskiej Giżycko do organów administracji publicznej, lub kontrolnych w związku z ww. postępowaniem w zakresie aspektów ekonomiczno-finansowych;
f) przedstawianie i uzasadnianie proponowanych zapisów umownych w toku negocjacji w zakresie aspektów ekonomiczno-finansowych;
V. Przygotowanie projektu SIWZ lub ogłoszenia o koncesji w zakresie aspektów ekonomiczno-finansowych oraz analiza ofert w zakresie aspektów ekonomiczno-finansowych, w tym:
a) sformułowanie ostatecznych kryteriów oceny ofert, ustalenie ich znaczenia, a także sformułowanie szczegółowego opisu sposobu oceny ofert na potrzeby SIWZ lub ogłoszenia o koncesji
b) aktualizacja analizy ekonomiczno-finansowej oraz analizy ryzyk, o których mowa w pkt 1.2.2. I c i d, stosownie do ostatecznego zakresu Przedsięwzięcia i brzmienia SIWZ lub ogłoszenia o koncesji;
c) udział w analizie ofert pod kątem ekonomiczno-finansowym.

2. Termin realizacji zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy, dopuszcza się wydłużenie tego okresu z uzasadnionych przyczyn.

3. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie jest prowadzone w trybie Kodeksu Cywilnego.   Do udzielenia zamówienia nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - art. 4 pkt 8 tej ustawy.

4. Warunki udziału:

1) Wiedza i doświadczenie.
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli oferent wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, wykonanie co najmniej jednej usługi kompleksowego doradztwa ekonomiczno-finansowego
i prawnego, obejmującego wykonanie analiz przedrealizacyjnych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i obsługę postępowania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane/usługi dla przedsięwzięcia o wartości co najmniej 2 mln zł, przy czym jedna usługa doradztwa prawnego na etapie przygotowania dokumentacji postępowania i wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza dla przedsięwzięcia o wartości co najmniej 2 mln zł, lub doradztwa prawnego dla jednego z uczestników postępowania na zawarcie umowy PPP lub koncesji, zakończyła się podpisaniem umowy o PPP/umowy koncesji na roboty budowlane/usługi lub złożeniem ważnej oferty.
 
2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
 
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli oferent wykaże, iż dysponuje następującymi osobami:
a) osobą posiadającą tytuł zawodowy adwokata lub radcy prawnego,
b) osobą posiadającą wykształcenie ekonomisty lub finansisty z doświadczeniem praktycznym w zakresie opracowywania analiz ekonomiczno-finansowych oraz analiz ryzyk.

 W tym celu należy przedłożyć:
 
a) wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt 1 z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane wraz z dowodem na wykonanie tych usług w sposób należyty (referencje/poświadczenia),
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania potencjałem tych osób.

UWAGA! W celu wykazania wiedzy i doświadczenia, lub dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca może posłużyć się wiedzą i doświadczeniem osób trzecich, jeżeli wykaże, że będzie korzystał z pomocy tych osób przy wykonaniu zamówienia. Osoby, na których wiedzę i doświadczenie powoła się wykonawca winny złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze osobistego uczestnictwa w realizacji usługi objętej przedmiotem zapytania. Osobiste uczestnictwo tych osób  winno być możliwe do weryfikacji przez Gminę Miejską Giżycko zarówno na etapie realizacji usługi, jak i po jej zakończeniu, w szczególności osoby te winny sygnować te części realizacji usługi, w których uczestniczyły.

5. Sposób oceny ofert.

1) Ocena ofert zostanie dokonana na podstawie na podstawie następujących kryteriów:

 

 

Kryterium

Znaczenie

procentowe

kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta

za poszczególne kryteria

 

 

 

Cena z podatkiem VAT (C)

50%

50 punktów

Doświadczenie oferenta (D)

50%

50 punktów

 

5.1. Zasady oceny kryterium oceny ofert: "Cena z podatkiem VAT" (C)”.
W przypadku kryterium „Cena z podatkiem VAT” – maksymalna liczba punków, jaką może uzyskać oferta wynosi 50 punktów. W przypadku kryterium „Cena z podatkiem VAT”, oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów, obliczoną na podstawie poniższego wzoru:
Pi (C) =( Cmin / Ci )  • Max (C)
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT";
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert;
Ci - cena oferty "i";
Max (C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena z podatkiem VAT (50 punktów)
5.2. Zasady oceny kryterium oceny ofert: "Doświadczenie oferenta (D)”.
1. Oferent w przedmiotowym kryterium oceny ofert (Doświadczenie oferenta (D)) otrzyma punkty za wykazane doświadczenie.
2. W związku z ustalonym kryterium oceny ofert „Doświadczenie oferenta (D)” oferenci, aby uzyskać w przedmiotowym kryterium oceny ofert maksymalną liczbę punktów, zobowiązani są wykazać maksymalnie 5 usług, które będą spełniać poniższe wymagania, tj.:
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert zrealizowana przez oferenta usługa miała charakter usługi kompleksowego doradztwa ekonomiczno-finansowego i prawnego, obejmującego wykonanie analiz przedrealizacyjnych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i obsługę postępowania w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane/usługi dla przedsięwzięcia  o wartości co najmniej 2 mln zł,
b) oferent do powyższych usług zobowiązany jest dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane przez oferenta usługi zostały wykonane należycie.
             Dowodami, o których mowa powyżej są referencje/poświadczenia.
3. Za każdą wykazaną usługę, spełniającą powyższe wymagania przedstawione w punkcie 5.2.a)-b)  oferent otrzyma 10 punktów. W sumie za 5 wykazanych usług, spełniających powyższe wymagania przedstawione w punkcie 5.2.a)-b), oferent otrzyma maksymalnie 50 punktów.
4. Oferent zobowiązany jest wykazać wyżej wymienione usługi w sporządzonym przez siebie Wykazie wykonanych usług stanowiącym załącznik do Formularza oferty, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz adnotacją czy dana usługa, zakończona została podpisaniem umowy o PPP/umowy koncesji na roboty budowlane/usługi lub złożeniem ważnej oferty przez uczestnika postępowania. 
Do Wykazu usług należy załączyć dowody potwierdzające, że wykazane przez oferenta usługi zostały wykonane należycie.
5. W przypadku, gdy oferent nie przedstawi w ofercie dokumentu Wykazu usług, otrzyma za kryterium oceny ofert – „Doświadczenie oferenta (D)”, 0 (zero) punktów, a jego oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów ogłoszenia.
6. W przypadku, gdy oferent nie przedstawi w ofercie dokumentów potwierdzających, że wykazane przez oferenta usługi zostały wykonane należycie, otrzyma za kryterium oceny ofert – „Doświadczenie oferenta (D)”, za każdą wykazaną usługę, do której nie załączy przedmiotowych dokumentów  0 (zero) punktów, a w przypadku braku potwierdzenia należytego wykonania którejkolwiek wykazanej usługi oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów ogłoszenia.
7. W przypadku gdy żadna z przedstawionych w wykazie usług nie będzie spełniała kryterium zrealizowania jednej usługi doradztwa prawnego na etapie przygotowania dokumentacji postępowania i wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza dla przedsięwzięcia o wartości co najmniej 2 mln zł, lub doradztwa prawnego dla jednego z uczestników postępowania na zawarcie umowy PPP lub koncesji, zakończonej podpisaniem umowy o PPP/umowy koncesji na roboty budowlane/usługi lub złożeniem ważnej oferty oferta zostanie uznana za niespełniającą wymogów ogłoszenia.

5.3. Ocena punktowa oferty.
Ocena punktowa ofert „i” będzie liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert. Oceniana oferta „i” otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z działania matematycznego:
                                 Pi = ∑ Pi (C) + Di (G)
gdzie:
Pi – ocena punktowa oferty „i” wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne kryteria oceny ofert,
∑ Pi (C) - suma ilości punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie „Cena z podatkiem VAT (C)”; 
∑ Pi (D) - ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium oceny ofert o nazwie "Doświadczenie oferenta (D)".
5.4. Wybór oferty najkorzystniejszej.
 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację obliczoną jako suma punktów otrzymanych za kryterium oceny ofert – „Cena z podatkiem VAT (C)” oferty oraz liczbę punktów uzyskanych  za kryterium oceny ofert „Doświadczenie oferenta (D)”.
 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Burmistrz Miasta Giżycka spośród tych ofert wybierze ofertą z najwyższa liczbą punktów za kryterium „Doświadczenie oferenta”. W sytuacji gdyby i wówczas oferty były równorzędne Burmistrz Miasta Giżycka zorganizuje dodatkowe negocjacje z oferentami, którzy uzyskali taka samą, najwyższą liczbę punktów.

6. Sposób przygotowania i składania ofert.
1) Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik Nr 2). Oferta powinna być: a) opatrzona pieczątką firmową, b) posiadać datę sporządzenia, c) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, d) podpisana czytelnie przez wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta. Oferta winna zawierać wszelkie elementy wynikające z niniejszego zapytania.
2) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:
 Urząd Miejski w Giżycku, Al., 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z dopiskiem „Analiza finansowo-prawna modernizacji energetycznej budynków – oferta” do dnia 08.01.2016 r. do godz. 14.00.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.
6)   Otwarcie ofert nastąpi 08.01.2016 r. o godz. 14.10 w pokoju 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku.
7) W toku oceny i badania ofert Zamawiający może zażądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
8) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.gizycko.pl
9) Osoby do kontaktów z oferentami: Roman Łożyński – Z-ca Burmistrza Miasta Giżycka, tel. 87 73 24 113, e-mail: roman.lozynski@gizycko.pl, Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 73 24 114,  e-mail: jacek.markowski@gizycko.pl
 
7. Informacje końcowe.

7.1 Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia i nie stanowi podstawy do roszczenia ze strony oferenta do zawarcia umowy.
7.2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) zamknięcia postępowania bez wyboru oferty oraz bez podania przyczyny braku wyboru - oferentowi nie przysługują w związku z tym jakiekolwiek roszczenia z tytułu niewybrania oferty oraz braku podania przyczyn
b) unieważnienia postępowania na każdym etapie -  oferentowi nie przysługują w związku z takim unieważnieniem jakiekolwiek roszczenia z tytułu unieważnienia postępowania
        c) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów postępowania lub uznania, że 
           postępowanie  nie dało rezultatu.
       d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
       e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie
           postępowania,
        f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszonego postępowania , jak również jego
           załączników.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-12-28
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 grudnia 2015 16:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1813
13 stycznia 2016 16:01 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_oceny_ofert_term.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2016 15:30 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [termomodernizacja_wykaz_zlozonych_ofert.xlsx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 stycznia 2016 08:11 (Jacek Markowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)