Przetargi

„Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Prace konserwatorskie w warsztacie zbrojmistrza”

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego  na opracowanie „Dokumentacja projektowo – kosztowa zadania „Prace konserwatorskie w warsztacie zbrojmistrza”

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Dokumentacji projektowo – kosztowej zadania „Prace konserwatorskie w warsztacie zbrojmistrza”.

Obiekt znajduje się na terenie Twierdzy Boyen w Giżycku przy ul Turystycznej 1 na działce o numerze geodezyjnym 363/3 obr. 1.

DOCELOWE PRZEZNACZENIE OBIEKTU

Docelowo obiekt ma spełniać funkcje wystawiennicze z możliwością adaptacji na obiekt gastronomiczny  typu kawiarnia , restauracja, bar.

Obiekt należy wyposażyć w instalacje:

- elektryczną (oświetleniowa, gniazdkowa),

- wodną,

- kanalizacyjną,

- wentylacyjną,

- monitoring zewnętrzny,

Ze względu na planowane całoroczne funkcjonowanie obiektu należy przewidzieć ogrzewanie oraz docieplenie obiektu.

PODSTAWOWY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA

Podstawowy zakres prac budowlanych do zaprojektowania obejmuje:

a)      wymianę dachu na nowy o wyglądzie i parametrach identycznych jak istniejący,

b)      wykonanie nowych obróbek blacharskich,

c)      remont instalacji rynnowo – spustowej,

d)     odtworzenie oryginalnego układu okien i drzwi,

e)      naprawę murarską ścian i kominów,

f)       naprawę i izolację fundamentów,

g)      dostosowanie lub odtworzenie posadzek wewnątrz budynku,

h)      niezbędne prace wykończeniowe,

i)        wykonanie nowych instalacji i przyłączy.

j)        zagospodarowanie terenu w obrębie obiektu.

W zakres zamówienia wchodzi:

Koncepcja architektoniczna z opisem technicznym, technologicznym   i materiałowym. (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx, pdf) – 1 egz.

Projekt budowlany oraz niezbędne branżowe projekty wykonawcze wykonane na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej. Wersja papierowa – 5 egzemplarzy, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: dwg, dxf, doc, docx, pdf) – 1 egz.

 Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót. Należy sporządzić w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: ath i pdf) – 1 egz.

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wersja papierowa – 2 egzemplarze, wersja elektroniczna (dopuszczalne formaty: doc, docx i pdf) – 1 egz.

Wersje elektroniczne poszczególnych opracowań należy dostarczyć na płycie CD lub DVD.

Dokumentacja powinna być tak wykonana, aby umożliwić Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na potrzeby przyszłego postępowania przetargowego na przebudowę projektowanego obiektu zgodnie z dyspozycją art.29-31 i art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

 

2. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 Wymagany termin wykonania – 20 marzec 2016 r.

 3.   TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT. 

 Termin składania ofert upływa  18.12.2015 r. o godz. 1200.

 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego  -  pok. 104 lub wysłać na adres:

        Urząd Miejski

         al. 1 Maja 14

        11 – 500 Giżycko

         lub na adres e-mail:              karol.walinowicz@gizycko.pl

                                                      grzegorz.witkowski@gizycko.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.12.2015 r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 114.


Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Karol Walinowicz                        -           Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku tel. 0 87 7324 120 

  Grzegorz Witkowski                  -         Inspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku tel. 0 87 7324 120 

 

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 Dokumentację Przetargową można pobrać ze strony internetowej : www.bip.gizycko.pl/przetargi

 

    

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Witkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 104453
25 lutego 2016 07:47 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wynikach_zapytania_ofertowego_nr_wpi0422412015gw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2015 11:17 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [foto.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2015 15:26 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [decyzja_kons.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)