Przetargi

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego”

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

 ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro  na wykonanie zamówienia:  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego”

                  

Wspólny słownik zamówień ( CPV):  71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

 

1.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego” w branżach drogowa, sanitarna, elektryczna w zakresie:

1.1  Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

1.2  Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy

1.3  prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

1.4  udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę,

1.5  analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

 Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa załącznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej - „Wzór umowy”.

 1.6 W ramach zadania inwestycyjnego będą realizowane poniższe roboty budowlane:

   • przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
   • przebudowa i budowa oświetlenia drogi,
   • przebudowa drogi wewnętrznej,
   • budowa miejsc postojowych,
   • przebudowa i budowa zjazdów,

1.7   Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

1.7.1  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,

1.7.2  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych;

1.7.3  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

 

2.  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

2.1   Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

2.2   Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru robót budowlanych. Planowany termin zakończenia robót 30.06. 2016 r.

2.3   Wykonawca robót budowlanych: Wykonawca wyłonionych w przetargu zg. z przepisami ustawy Pzp.

2.4   Miejscem wykonania zamówienia są działki nr 200; 192/3; 195/8; 195/9; 195/10; 190/3; 195/55; 222 obręb 0002 Giżycko 

3  TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i złożyć w Sekretariacie pok. 104 lub wysłać na adres:

Urząd Miejski

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

lub na adres e-mail:

sebastian.pyzalski@gizycko.pl

karol.walinowicz@gizycko.pl

3.2. Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na: pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej od ul. Smętka do ul. Daszyńskiego” – nie otwierać przed dniem 16.12.2015 r. do godz. 12.00 ”.

3.3.  Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2015 r. godz. 12.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2015 r. , o godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego,  pok. 114.

3.5  Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Karol Walinowicz  - Z-ca Naczelnika Wydziału Inwestycji – karol.walinowicz@gizycko.pl

Sebastian Pyzalski – Gł.specjalista Referatu Inwestycji Wydziału Inwestycji – sebastian.pyzalski@gizycko.pl

                                               al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

                                                tel.  (87) 73 24 120

4. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %

5. Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Inwestycji, w pokoju 114, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 087-7324120 oraz 087-7324122 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gizycko.pl

 

 http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/286302/przebudowa_drogi_wewnetrznej_od_ul_smetka_do_ul_daszynskiego

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 11:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 136897
17 grudnia 2015 15:23 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2015 11:42 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 grudnia 2015 11:41 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)