Przetargi

Zapytanie ofertowe na publikację artykułu promocyjnego w prasie regionalnej ( województwo warmińsko- mazurskie) dotyczącego projektu pn. PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH” ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

  

 

Znak sprawy – WPI.042.10.17.2015EK                                                                                                             Giżycko, 02 czerwca 2015 r.

 

Zapytanie ofertowe na publikację artykułu promocyjnego w prasie regionalnej

( województwo warmińsko- mazurskie) dotyczącego projektu

pn. PLANOWANIE MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO NA TERENIE KRAINY WIELKICH JEZIOR MAZURSKICH”

ze  środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

 

I.  Postanowienia ogólne

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. EURO (art.4 pkt. 8 ustawy).  Zapytanie ofertowe ma charakter sondażowy.

II.  Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

adres strony internetowej www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Ewa Kuliś – Główny Specjalista tel. 87 7324 120,       

e-mail ewa.kulis@gizycko.pl

 III.    Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest jednokrotna publikacja artykułu promocyjnego w prasie o zasięgu regionalnym ( województwo warmińsko – mazurskie) poruszającej tematy dotyczące zagadnień społeczno – gospodarczych, inwestycji, turystyki, dotyczącego projektu pn. „Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”.

Pozostałe wymogi:

- ogłoszenie w kolorze ze zdjęciami, logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013;

- powierzchnia ogłoszenia minimum 200 mm x 260 mm;

- publikacja artykułu przed dniem 28-06-2015r.;

- projekt graficzny wykonany przez Wykonawcę po dostarczeniu materiałów przez Zamawiającego;

- publikacja artykułu po formalnym zatwierdzeniu projektu graficznego przez Zamawiającego;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. kompletnego wydania prasy, w której został opublikowany artykuł w formie papierowej; 

 IV.   Opis sposobu przygotowania oferty, sposób i termin złożenia oferty

1. Oferta powinna zawierać:  nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i tematykę czasopisma, proponowany termin publikacji artykułu, cenę ofertową netto, brutto, VAT. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

 2. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres ewa.kulis@gizycko.pl w terminie do dnia 09 czerwca 2015r.

 V.    Pozostałe informacje

1. Sposób rozliczenia: zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Zamawiający zastrzega prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

3. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty ze względu na tematykę czasopisma niezgodną z charakterem i celem publikacji artykułu.

 VI.   Kryterium oceny ofert:

           Cena – 100 % 

Burmistrz         

Miasta Giżycka      

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji (RI) Wydział Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 13:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 739
11 czerwca 2015 12:28 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty__mof_prasa_regionalna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2015 09:40 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2015 14:06 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)