Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na publikację artykułu promocyjnego dotyczącego projektu pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

      

                

        


WPI.042.14.1.12.2015EK                                                                                                                                   Giżycko, 02 czerwca 2015 r.

        

Zaproszenie do składania ofert

na publikację artykułu promocyjnego dotyczącego projektu

pn. Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem  terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnieniedofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

 I.  Postanowienia ogólne

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. EURO (art.4 pkt. 8 ustawy).  Zapytanie ofertowe ma charakter sondażowy.

 II.   Zamawiający : 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

adres strony internetowej www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Ewa Kuliś – Referat Inwestycji tel. 87 7324 120,       

e-mail ewa.kulis@gizycko.pl

 III.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest jednokrotna publikacja artykułu promocyjnego o znaczeniu ponadpowiatowym, regionalnym ( województwo warmińsko – mazurskie) dotyczącego projektu

pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów

oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”

Pozostałe wymogi:

- ogłoszenie w kolorze ze zdjęciami, logotypy zgodnie z aktualnymi wytycznymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury  na lata 2007-2013;

- powierzchnia ogłoszenia minimum 200 mm x 260 mm;

- publikacja artykułu przed dniem 28-06-2015r.;

- projekt graficzny wykonany przez Wykonawcę po dostarczeniu materiałów przez Zamawiającego;

- publikacja artykułu po formalnym zatwierdzeniu projektu graficznego przez Zamawiającego;

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. czasopisma/gazety z publikacją w formie papierowej;

IV.  Opis sposobu przygotowania oferty, sposób i termin złożenia oferty

1. Oferta powinna zawierać:  nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i tematykę czasopisma, proponowany termin publikacji artykułu, cenę ofertową netto, brutto , VAT. Zaoferowana cena winna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane  z realizacja zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

2. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres ewa.kulis@gizycko.pl w terminie  do dnia 09 czerwca 2015r. z opisem – „Oferta – publikacja artykułu promocyjnego – Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen …”

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 V.  Pozostałe informacje

1. Sposób rozliczenia: zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

2. Zamawiający zastrzega prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

3. Zamawiający zastrzega możliwość odrzucenia oferty ze względu na tematykę czasopisma niezgodną z charakterem i celem publikacji artykułu.

VI.  Kryterium oceny ofert:

          Cena – 100 %

 

 

 

Burmistrz               

Miasta Giżycka           

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

  Projekt pn. „ Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie”  jest  współfinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia  i Mazury na lata 2007-2013

 

 

 

 

                                                                                                       

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.06.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Inwestycji (RI) Wydział Inwestycji
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2015 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 5147
11 czerwca 2015 12:28 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty_publikacja_twierdza.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 czerwca 2015 13:57 (Sebastian Pyzalski) - Opublikowanie dokumentu.
02 czerwca 2015 13:57 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)